PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Formació avançada per a l'ensenyament de la Tecnologia

CRÈDITS ECTS25,00
CODI DE L'ASSIGNATURAMOSFTE
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  Castellà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
MOTE
Màster Universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat Tecnologia
Optativa
Primer
Anual
MOTI
Màster Universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Esp. Tec/Tec.Industrial
Optativa
Primer
Anual

COMPETÈNCIES QUE L'ESTUDIANT ADQUIREIX EN EL MÒDUL

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES QUE L’ESTUDIANT ADQUIREIX EN EL MÒDUL

 

E.18) Conèixer el context i les situacions on s’utilitzen o apliquen diversos continguts curriculars.

E.46) Adquirir coneixement sobre el sistema educatiu actual i el seu funcionament.

E.47) Ubicar la tecnologia dins del sistema educatiu estatal.

E.48) Constatar i clarificar les diferències i semblances de les matèries de tecnologia amb la resta de matèries del sistema educatiu.

E.49) Conèixer què és la ciència i la tecnologia i valorar les implicacions ètiques del seu desenvolupament i la relació entre elles.

E.50) Conèixer les principals dificultats en el procés d’aprenentatge de la Tecnologia i ser capaç de dissenyar activitats per a la seva superació i atenció a la diversitat.

E.51) Transformar coneixement disciplinar en propostes didàctiques tecnològiques per a la seva aplicació en els processos d’ensenyament- aprenentatge de la Tecnologia.

E.52) Saber despertar, estimular i detectar vocacions en l’àmbit tecnològic.

E.53) Conèixer les principals utilitats de l’ordinador per l’aprenentatge i l’ensenyament.

E.54) Ser capaç d’utilitzar l’ordinador i els diversos recursos disponibles per l’ensenyament de les ciències i la tecnologia.

E.55) Planificar, desenvolupar i avaluar activitats basades en l’ordinador que facilitin l’adquisició de les competències pròpies en l’àmbit de la tecnologia.

E.56) Valorar les noves tecnologies (TIC) com a eines útils i imprescindibles per a la recerca de la informació i la simulació de situacions experimentals

REQUISITS PREVIS

...

CONTINGUTS D'APRENENTATGE ABORDATS EN EL MÒDUL

CONTINGUTS

 

-         Objectius i ubicació de la Tecnologia

-         Continguts curriculars complementaris i avançats

-         La Tecnologia en el Context Social

-         Metodologies d’aprenentatge i mètodes d’avaluació

-         Innovació docent i introducció a la investigació educativa


 MATÈRIA 4.1. Objectius i ubicació de la Tecnologia

 

Continguts

 

-         L’ensenyament de la tecnologia en el sistema educatiu actual: ubicació i metodologies d’aprenentatge

-         L’E.S.O. Principis i ordenació curricular

-         L’orientació acadèmica i professional en la L.O.E.

-         L’acció tutorial a la Formació Professional

-         La Tecnologia com a matèria d’ensenyament

-         La Tecnologia al sistema educatiu

-         Objectius de la matèria Tecnologies

-         La Tecnologia al batxillerat

-         El projecte tècnic escolar

-         Marc de la Formació Professional en el sistema educatiu

-         Els diferents subsistemes de la Formació Professional

-         Catàleg de Qualificacions Professionals

-         Programes de Qualificació Professional Inicial

-         Cicles Formatius de Grau Mitjà

-         Cicles Formatius de Grau Superior

-         La creativitat com eina de treball a la FP

 

MATÈRIA 4.2. Continguts curriculars complementaris i avançats

 

Continguts

 

-         Filosofia de la ciència i la tecnologia. Mètodes educatius i d’aprenentatge

-         La Robòtica, una eina d’alfabetització científica.

-         Experiències nacionals i internacionals per incentivar la vocació tecnològica i el treball en equip a través de la ciència i la tecnologia.

-         Introduir la Robòtica al currículum com eina complementaria.

-         Exemples i propostes locals, nacionals i internacionals per millorar l’atenció i la motivació en les assignatures de ciència i tecnologia.

-         Estudi dels sistemes mecatrònics educatius.

-         L’aprenentatge col·laboratiu i cooperatiu. Com aplicar-lo a l’aula de ciència i tecnologia d’una forma eficient, de la teoria a la realitat.

-         Organització i planificació d’una activitat tipus taller: Granulació d’activitats i equalització de nivells de dificultat.

-         Com identificar i tractar trastorns en l’aprenentatge en un entorn cooperatiu, col·laboratiu en un marc tecnològic.

MATÈRIA 5.1. La Tecnologia en el Context Social

 

Continguts

 

-         Introducció de les TIC a l’aula: avantatges i motivació.

-         Software de presentacions.

-         Classroom Response Systems.

-         Eines de treball col·laboratiu.

-         Eines de suport a la docència.

-         Xarxes socials.

-         Pissarres digitals interactives.

-         Learning Management Systems

 

 

MATÈRIA 5.2. Metodologies d’aprenentatge i mètodes d’avaluació en Tecnologia

 

Continguts

 

El temari de l'assignatura es divideix en 5 blocs:

 

-          Per què canviar la forma d'ensenyar.

-          Aproximació a algunes de les teories i idees més rellevants associades a l'ensenyament aprenentatge.

-          Com podem aplicar la teoria a l'aula: metodologies i estratègies.

-          Avaluació de l'alumne.

-          Aplicació en un cas pràctic.

 

 

MATÈRIA 6.  Innovació docent i introducció a la investigació educativa

 

Continguts

 

La innovació docent és una activitat intrínsecament creativa i oberta. L’objectiu principal és que l’alumne valori els mètodes educatius per decidir si són adequats per aconseguir que els alumnes aprenguin amb el context i la tecnologia més adequades i que sigui capaç de, a partir d’uns objectius d’aprenentatge, planificar noves metodologies més efectives, creatives i motivadores.

 

Uns objectius com aquests exigeixen una gran llibertat en el currículum de l’assignatura i un enfoc absolutament pràctic i experimental.

 

A l’alumne se li demanen tres tasques fonamentalment:

-         Seleccionar diverses unitats didàctiques del currículum d’ESO o Batxillerat de Catalunya i implementar el seu disseny instruccional de manera trencadora, motivadora i efectiva.

-         Implementar aquest disseny en un learning management System d’ús habitual.

-         Exercir de professors en aquesta nova metodologia docent.

 

Així el curs és divideix en 4 fases de llarga durada més una fase introductòria:

 

Fase 1. Motivació.

Els alumnes fan un anàlisi de les metodologies docents amb què han estat educats. L’objectiu principal d’aquesta fase és valorar per què cal innovar docentment i en quins aspectes. Els estudiants extrauen les característiques que ha de tenir tota unitat didàctica.

 

Fase 2. Disseny innovador d’una unitat didàctica.

Sobre les premisses de la fase anterior cal dissenyar una unitat didàctica que comprengui: el guió a seguir (un context, una pràctica o qualsevol cosa que justifica l’alumne), una guia amb els passos a seguir per l’alumne, els materials educatius que necessita per desenvolupar les seves tasques i un portafoli o lloc on l’alumne reflexioni sobre què ha aprés.

 

Fase 3. Implementació de la unitat en un learning management System.

En aquesta fase els alumnes aprendran la tecnologia del learning mangement System més utilitzat en el sistema escolar a Catalunya (actualment moodle) i integrant la unitat didàctica en ell.

 

Fase 4. Mentorització a l’alumne.

Sobre el material dissenyat i implementat els alumnes hauran d’exercir de mentors per guiar l’alumne al llarg del seu camí.

METODOLOGIA D'ENSENYAMENT APRENENTATGE

METODOLOGIA

 

La metodologia d’aprenentatge per aquest mòdul específic del Màster està basada en general en el treball cooperatiu i concretament en el Project Based Learning. La majoria de matèries es desenvolupen seguint aquesta metodologia.

 

Menció especial mereixen les matèries 5.1, 5.3 i 6 ja que, a més de treballar de manera col·laborativa tenen un projecte comú on al final del semestre es presenta un únic projecte que es avaluat des de les òptiques de les tres matèries diferents amb els seus respectius enfocaments.

SISTEMA D'AVALUACIÓ DE L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES I ESTRATÈGIES DE RECUPERACIÓ

 

AVALUACIÓ

 

L’avaluació del mòdul pretén reflectir i concretar el grau d’assoliment de les competències generals i específiques.

 

L’avaluació s’organitza en 3 fases:

 

·         Avaluació diagnòstica o inicial que té per objectiu esbrinar el coneixement de l’alumnat.

·         Avaluació formativa que cerca tenir informació continuada sobre el procés d’aprenentatge.

·         Avaluació sumativa o final que permet obtenir una visió global de l’assoliment dels aprenentatges.

 

La metodologia de l’avaluació és continuada, valorant les activitats realitzades tant a l’aula com fora de la classe en relació a les diverses competències que es treballen des de cada matèria.

 

Els procediments d’avaluació son diversificats i abasten activitats individuals (reflexions, programacions d’aula, informes, ...) i grupals (exposicions, dinàmiques de grup, avaluació peer to peer,...) 

• Per mitjà dels sistemes preparats a tal efecte i en el període establert per la facultat, l'estudiant haurà d'avaluar el mòdul. Aquesta avaluació forma part del procés d'ensenyament-aprenentatge i és molt important per al desenvolupament de la matèria, ja que ajudarà el professorat que l'imparteix a millorar la qualitat del pla docent.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 

Nesbitt, B. (2010). A Vision of K-12 Students Today [en línia], [Consultat: 23 de gener 20120]. Disponible a Internet: http://www.youtube.com/watch?v=_A-ZVCjfWf8)

 

Robinson, K. Changing Education Paradigms [en línia],  [Consultat: 23 de gener 2012]. Disponible a Internet:

http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U

 

Corning Vision [en línia] A Day Made of Glass 2: Same Day. Expanded. [Consultat: 22 de gener 2013].

http://www.youtube.com/watch?v=jZkHpNnXLB0

 

Preston D. Feden, Robert M. Vogel, “Methods of teaching. Appying cognitive science to promote student learning”, McGraw-Hill, 2003

 

Kay Burke, “How to assess the authentic learning”, Merrill Prentice Hall, 1999

PREPARAT PER:   
Pau Lopez Vicente
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ26/09/2016