PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Fisioteràpia del cicle vital 1

CRÈDITS ECTS5,00
CODI DE L'ASSIGNATURAGFISCV1
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GFIS
Grau en Fisioteràpia
Obligatòria
Quart
----

PREREQUISITS

(--)

CONEIXEMENTS PREVIS

Anatomia del sistema musculesquelètic.


ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

(--)

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

DESCRIPCIÓ TEMARI FISIOTERÀPIA URO-GINECOLÒGICA

El rol del/la fisioterapeuta en l’àmbit de la ginecologia,obstetríciai l'àmbit urològicés cada vegada més conegut i reconegut ja que l'aplicaciódel tractament de Fisioteràpia, tant a nivell preventiu com curatiu aporta grans beneficis sobre la salut. Amb aquesta assignatura l'estudiant adquirirà una visió més global i funcional del període pre-postpart, així com del funcionament en l'àrea urològica i ginecològica.

Darreramenthomes i doneses preocupen més de mantenir la seva salut i cercar solucions a alguns problemes urològics i/o ginecològics, com ara la incontinència urinària o el tractament post-mastectomia, que abans es silenciaven i, per tant, no es tractaven, provocant un empitjorament del problema amb importants connotacions psico-socials

També el/la fisioterapeuta, juntament amb l’equip que atén la dona embarassada, pot col·laborar per què tant l’embaràs com el part i la recuperació posterior es portin a terme de la manera més harmoniosa i conscient possible, ajudant la dona a preparar el seu cos i la seva ment durant aquest procés tan important en la seva vida.

La preparació a la maternitat, així com la fisioteràpia posterior al part afavorirà que la dona millori les seves condicions físiques per afrontar millor l’embaràs i el part i prevenir possibles complicacions en el post-part tant immediat com tardà.

DESCRIPCIÓ TEMARI FISIOTERÀPIA PEDIÀTRICA

El desenvolupament de l’infant depèn de les característiques pròpies que estan determinades per la configuració genètica i per unes condicions de l’entorn, de tipus biopsicosocial, que condicionen el procés de creixement.

Les experiències viscudes en els primers temps de vida d’un infant són cabdals per el seu desenvolupament, però la presència de determinades alteracions poden dificultar aquest procés i provocar la necessitat d’una atenció fisioterapèutica des del principi de la vida i, en alguns casos, de forma permanent.

El tractament de fisioteràpia en pediatria està adreçat a qualsevol infant que tingui una patologia que alteri el seu desenvolupament motriu. Aquest tractament té unes peculiaritats diferenciadores del dels adults, per això tant les tècniques com els recursos a utilitzar variaran en funció de l’edat, la patologia i les característiques del nen/a i la família, essent molt necessària la seva col·laboració; però cal considerar que la presència d’un infant amb una patologia, congènita o adquirida, en el si d’una família suposa un impacte que sovint altera la dinàmica familiar.

Amb els avenços de les noves tecnologies neonatals, les patologies congènites infantils són cada cop més complexes, fet que suposa un nou repte per als professionals de la fisioteràpia infantil.

Cal que l’alumne entengui el procés dinàmic i canviant d’un infant i disposi dels recursos necessaris a l’hora de planificar el tractament de fisioteràpia des d’una perspectiva integradora de tots els elements que envolten l’infant, tenint en compte les necessitats i competències d’aquest i la situació de la seva família.


OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA

1. Demostrar coneixement i comprensió de l’anatomia i fisiologia del sistema genital i urinari.

2. Demostrar coneixement i comprensió dels canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com a conseqüència de l’aplicació de la Fisioteràpia en l’àmbit urològic, de la ginecologia i l’obstetrícia.

3. Reconèixer i comprendre els factors psicològics i socials que influeixen en l’estat salut/malaltia.

4. Valorar l’estat funcional del pacient aplicant els procediments adequats de valoració en Fisioteràpia en uro-ginecologia.

5. Dissenyar un pla d’intervenció de Fisioteràpia específic i en consonància amb els recursos disponibles.

6. Seleccionar i aplicar els procediments fisioterapèutics generals atenent al principi d’individualitat de la persona.

7. Avaluar l’evolució dels resultats obtinguts amb l’aplicació del tractament de Fisioteràpia.

8. Proporcionar una atenció de Fisioteràpia de forma eficaç tenint en compte els aspectes biològics, psicològics i socials de la persona.

9. Identificar, formular i resoldre problemes de Fisioteràpia ginecològica i obstètrica en un entorn multidisciplinari de manera individual o com a membre d’un equip.

10. Demostrar coneixement i comprensió dels factors que influeixen sobre el creixement i el desenvolupament humà en la primera infància i els possibles factors de risc que poden comprometre aquest desenvolupament.

11. Reconèixer i comprendre els factors psicològics i socials que influeixen en l’estat salut/malaltia de l’infant i la repercussió sobre la família.

12. Comprendre els factors socials i familiars que influeixen en el creixement i el desenvolupament de l’infant i l’adolescent.

13. Conèixer els conceptes bàsics de les patologies més freqüents en la fisioteràpia pediàtrica.

14. Valorar l’estat funcional de l’infant aplicant els procediments adequats de valoració en fisioteràpia en l’àmbit de la Fisioteràpia pediàtrica.

15. Dissenyar un pla de intervenció fisioterapèutica coordinat amb d’altres professionals que atenen al infant i la seva família.

16. Adoptar una actitud preventiva davant de possibles complicacions.

17. Comprendre les necessitats i dèficits de la discapacitat derivada de la patologia, per potenciar al màxim la integració social.

18. Conèixer les noves tecnologies per afavorir la autonomia i la funcionalitat.

19. Avaluar l’evolució dels resultats programats i realitzar noves propostes de intervenció.


CONTINGUTS

Tema I- Fisioteràpia Uro-Ginecològica

1. La fisioteràpia en l'àmbit uro-ginecològic

1.1- Aspectes generals

1.2- Anatomia de l’aparell reproductor femení i masculí

1.3- Fisiologia de l’aparell reproductor femení i masculí

2. La fisioteràpia en l'asssistència obstètrica

2.1 Embaràs

2.1.1- Procés de fecundació

2.1.2- Diagnòstic. Primers símptomes

2.1.3- Modificacions anatomofisiològiques

2.1.4- Alteracions pròpies de l’embaràs

2.1.5- Canvis emocionals

2.1.6- Desenvolupament prenatal

2.2 Preparació a la maternitat

2.2.1- Origen dels mètodes

2.2.2- Objectius de la preparació a la maternitat

· Informació teòrica

· Preparació psíquica i corporal

· El rol del company

2.2.3- Els components de l’equip

2.2.4- Treball corporal

· Postures

· Moviment

· Esports

· Estiraments

· Massatge

· Exercicis

2.2.5- Treball respiratori

2.2.6- Relaxació

2.3 El part

2.3.1- Mecanisme i procés

2.3.2- Postures

2.3.3- Tipus de part

2.3.4- Por/ Dolor

2.4 Postpart

2.4.1- Procés de restabliment de les funcions corporals

2.4.2- Recuperació en el postpart immediat

2.4.3- Fisioteràpia en el postpart

3. La fisioteràpia en l'assistència uro-ginecològica

3.1-Disfuncions del sòl pelvià femenines

3.2-Disfuncions del sòl pelvià masculines

3.3-Tècniques i procediments

Tema II. Fisioteràpia Pediàtrica

1- Atencions pediàtriques i necessitats bàsiques de l'infant

2- Característiques de la fisioteràpia infantil

2.1 Infant i familia

2.2 Relació i implicació del fisioterapeuta

2.3 Àmbit del tractament

2.4 Comunicació- col·laboració pares-fisioterapeutes

3- Indicacions de la Fisioteràpia infantil

3.1 Detecció. Prevenció. Factors de risc

3.2 Patologia congènita. Patologia adquirida

4- Desenvolupament psicomotor normal i patològic

4.1 Etapes del desenvolupament psicomotor normal

4.2 Signes d’alarma en el desenvolupament psicomotor

4.3 El nadó prematur

5- Coneixement de l’infant

5.1 Recollida d’informació

5.2 Observació i exploració

5.3 Tractament

5.4 Seguiment

6- Principals patologies tractades en fisioteràpia infantil

6.1 Patologia ortopédica

6.2 Patologia neurológica

6.3. Patologia oncológica

6.4. Altres


METODOLOGIA

Sessions teòriques

Sessions teòrico-pràctiques en grups reduïtsAVALUACIÓ

L'assignatura s'aprova amb una qualificació igual o superior a 5 punts.

L’assignatura de cicle vital 1 s’avaluarà amb un 50% d’avaluació continuada i un 50% de proves teòriques.

Es realitzaran 3 activitats d’avaluació continuada: Un treball escrit grupal (10%), una classe inversa grupal (20%) i un treball individual on es demanarà realitzar un anàlisi d’articles científics (20%).

En les proves teòriques l’estudiant haurà de realitzar una prova escrita de pediatria (20%) i una prova teòrica (tipus test) al febrer. La prova teòrica de febrer contempla continguts teòrics d’uroginecologia i continguts teòrics de pediatria (30%).

Les dates de les diferents proves i activitats d'avaluació continuada s'anunciaran a través de la plataforma SCALA. La nota final de cicle vital 1 en primera convocatòria serà la resultant del sumatori de les diferents parts.

L'absència no justificada a les activitats d'avaluació continuada (a les tres activitats) serà avaluada amb un zero. Es consideren causes d'absència justificada les establertes en la normativa acadèmica de la Facultat (publicada a la Guia de l'Estudiant).

En cas de no superar amb un 5 sobre 10 l’assignatura de cicle vital 1 a la primera convocatòria, caldrà examinar-se a segona convocatòria (juliol) dels continguts considerats a l’avaluació continuada i dels continguts avaluats amb la prova teòrica. La prova teòrica en segona convocatòria es valorarà amb el 50% i inclourà tant continguts d’uroginecologia com de pediatria. Donat que no es guardarà cap nota de la primera a la segona convocatòria, l’estudiant haurà de presentar un treball individual amb una part d’uroginecologia i una part de pediatria (50% restant de la nota final).CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

1. L’estudiant ha de demostrar coneixement i comprensió de l’anatomia i fisiologia del sistema genital i urinari.

2. L’estudiant ha de demostrar coneixement i comprensió dels canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com a conseqüència de l’aplicació de la Fisioteràpia en l’àmbit urològic, de la ginecologia i l’obstetrícia.

3. L’estudiant ha de reconèixer i comprendre els factors psicològics i socials que influeixen en l’estat salut/malaltia.

4. L’estudiant ha de valorar l’estat funcional del pacient aplicant els procediments adequats de valoració en Fisioteràpia en uro-ginecologia.

5. L’estudiant ha de dissenyar un pla d’intervenció de Fisioteràpia específic i en consonància amb els recursos disponibles.

6. L’estudiant ha de seleccionar i aplicar els procediments fisioterapèutics generals atenent al principi d’individualitat de la persona.

7. L’estudiant ha de poder avaluar l’evolució dels resultats obtinguts amb l’aplicació del tractament de Fisioteràpia.

8. L’estudiant ha de poder proporcionar una atenció de Fisioteràpia de forma eficaç tenint en compte els aspectes biològics, psicològics i socials de la persona.

9. L’estudiant ha de poder Identificar, formular i resoldre problemes de Fisioteràpia ginecològica i obstètrica en un entorn multidisciplinari de manera individual o com a membre d’un equip.

10. L’estudiant ha de demostrar coneixement i comprensió dels factors que influeixen sobre el creixement i el desenvolupament humà en la primera infància i els possibles factors de risc que poden comprometre aquest desenvolupament.

11. L’estudiant ha de reconèixer i comprendre els factors psicològics i socials que influeixen en l’estat salut/malaltia de l’infant i la repercussió sobre la família.

12. L’estudiant ha de comprendre els factors socials i familiars que influeixen en el creixement i el desenvolupament de l’infant i l’adolescent.

13. L’estudiant ha de conèixer els conceptes bàsics de les patologies més freqüents en la fisioteràpia pediàtrica.

14. L’estudiant ha de poder valorar l’estat funcional de l’infant aplicant els procediments adequats de valoració en fisioteràpia en l’àmbit de la Fisioteràpia pediàtrica.

15. L’estudiant ha de poder dissenyar un pla de intervenció fisioterapèutica coordinat amb d’altres professionals que atenen al infant i la seva família.

16. L’estudiant ha d’adoptar una actitud preventiva davant de possibles complicacions.

17. L’estudiant ha de comprendre les necessitats i dèficits de la discapacitat derivada de la patologia, per potenciar al màxim la integració social.

18. L’estudiant ha de conèixer les noves tecnologies per afavorir la autonomia i la funcionalitat.

19. L’estudiant ha poder avaluar l’evolució dels resultats programats i realitzar noves propostes de intervenció


BIBLIOGRAFIA BÀSICA

TEMARI FISIOTERÀPIA URO-GINECOLÒGICA

Ramírez I, Blanco L, Kauffmann S.Rehabilitación del Suelo Pélvico Femenino. Práctica clínica basada en la evidencia.Madrid: Panamericana; 2014

Walker C. Fisioterapia en obstetricia y uroginecologia. 2a Ed.Barcelona: Masson; 2013

TEMARI FISIOTERÀPIA PEDIÀTRICA

Macias L, Fagoaga J.Fisioterapia en pediatria.Madrid: McGraw-Hill Interamericana; 2002

Staheli L.T. Ortopedia pediátrica. Madrid: Marban libros; 2003


BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

Escuela Universitaria de Fisioterapia de la O.N.C.E.XXVI Jornadas de Fisioterapia Incontinencia.Fisioterapia en Pelviperineología. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid; 2016

Kaufmann S, Blanco L, Ramírez I.Reeducación de las disfunciones del suelo pelviano.Madrid: Springer Healthcare; 2012

Bo K, Berghmans B, Markved S, Kampen M.Evidence- Based, Physical therapy pelvic floor. Bridging Science and Clinical Practice.Curchill: Livingstone Elsevier; 2007

Walker C. Fisioterapia en obstetricia y uroginecologia. Barcelona: Masson; 2006

Calais-Germain B.El periné femenino y el parto. Barcelona: Los libros de la liebre de marzo; 1.998

Sthephenson R. G.Fisioteràpia en obstetrícia y ginecologia.Madrid: Mc Graw Hill- Interamericana; 2003

Amiel-Tissón C, Grenier A.Vigilancia neurológica durante el primeraño de vida. Barcelona: Masson; 1998

CRUZ, M.Tratado de pediatria. Barcelona: Espax; 1994

Departament de benestar i seguritat social.Protocols demedicina preventiva a l'edat pediátrica.Barcelona: Generalitat de Catalunya; 1995

Levitt S.Tratamiento de la P.C. y del retraso motor. Madrid: Panamericana; 2001PREPARAT PER:   
Inés Ramírez García
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ26/09/2016