CATALÀ   ESPAÑOL  
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Fisioteràpia bàsica 2

CRÈDITS ECTS8,00
CODI DE L'ASSIGNATURAGFISBA2
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GFIS
Grau en Fisioteràpia
Obligatòria
Primer
----

PREREQUISITS

[ - ]

CONEIXEMENTS PREVIS

Coneixements

Seran facilitadors els coneixements adquirits en les classes d'Anatomia - Fisiològia 1 i en les classes teòrico pràctiques de Física 1


ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

[ - ]

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

Aquesta assignatura te com eix principal el coneixement de l'anatomia funcional, el moviment humà, així com el coneixement de les tècniques i procediments propis de la Fisioteràpia que ens permeten avaluar i tractar les alteracions del moviment per assolir el manteniment, recuperació i millora del moviment humà.

Tot això utilitzant recursos teòric i pràctics.

La part teòrica es centra en els aspectes descriptius, topogràfics i funcionals del sistema neuro - múscul -esquelètic: ossos, articulacions, músculs, nervis i vasos, al mateix temps s'exposen els aspectes teòric dels procediments propis de la professió.

La part pràctica s’endinsa en les habilitats d’exploració i avaluació, especialment del sistema neuro múscul esquelètic, amplitud del moviment, parada final del moviment, extensibilitat, to muscular, contractilitat.


 

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA

Objectius

 • Reconèixer els principals elements del sistema neuro-múscul-esquelètic, amb els seus detalls estructurals:Ossos (principals detalls i relleus), articulacions (forma, funció i elements estabilitzadors), músculs (origen, inserció, innervació i funció).
 • Integrar les diferents estructures en les diverses funcions i accions motores.
 • Saber localitzar, palpar i explorar les diferents estructures anatòmiques, que composen el sistema.
 • Saber avaluar els principals músculs mitjançant proves funcionals específiques, palpació, mobilitzacions passives.
 • Saber avaluar la qualitat del moviment articular, a traves l'extensibilitat i els estiraments muscular.
 • Conèixer els principis teòrics d'aplicació de les tècniques bàsiques de la Fisioteràpia.

CONTINGUTS

Continguts teòrics

Primera part : Anatomia Funcional

1. Generalitats. Fisiologia articular. Diartrosi, tipus i moviments

2. Generalitats. Fisiologia funcional. Músculs, grups musculars, cadenes musculars

3. Generalitats. Fisiologia funcional. Teixit conjuntiu i fàscies en la postura i moviment

4. Anatomia funcional de la columna cervical i crani (ATM)

5. Columna vertebral toràcica, tòrax, diafragma i mecànica respiratòria

6. Anatomia funcional de la columna lumbar i articulació sacroilíaca

7. Musculatura abdominal i del sol pelvià, la pressió intrabdominal, el concepte CORE

8. Moviments viscerals

9. Anatomia funcional de la pelvis, cintura pelviana i maluc

10. Anatomia funcional del genoll

11. Anatomia funcional del turmell i peu

12. Integració i sinèrgies del membre inferior i columna vertebral

13. Anatomia funcional de la cintura escapular

14. Anatomia funcional del colze, avantbraç i canell

15. Anatomia funcional de la ma

Segona part: Fonaments de Fisioteràpia

1.- Alteracions fisiològiques en els processo d'immobilització.

1.1. Nafres per pressió.

1.2. Aparell respiratori.

1.3. Aparell circulatori.

1.4. Sistema múscul-esquelètic

1.5. Sistema neuromuscular.

1.6. Aparell digestiu.

1.7. Objectius de Fisioteràpia.

1.8. Mètodes i tècniques. Generalitats.

2. La Mobilitat.

2.1 Definició del concepte.

2.2. Mobilitat articular.

2.3. Propietats biomecàniques dels teixits tous.

2.4. Osteocinemàtica. Moviments angulars, Joc articular.

2.5. Artrocinemàtica. Moviments de rodament, gir i lliscament.

2.6 Regles del moviments: concavitat i convexitat.

2.7. Límits de mobilitat.

2.8. Mètodes d’avaluació de la mobilitat:

- mobilitat passiva.

- mobilitat activa.

3. Cinesiteràpia activa.

3.1. Definició. Classificació i tipus.

3.2. Mètodes d’obtenció de la contracció muscular.

3.3. Classificació dels músculs segons:

 • Tipus de fibres (estructura).
 • Característiques funcionals del teixit múscul tendinós.

3.4. Concepte de reeducació funcional.

3.5. Qualitats funcionals dels músculs.

3.6. La contracció muscular: Tipus

3.7. Tipus de treball muscular.

3.8. Cadenes cinètiques musculars

3.9. La força muscular: Tipus de força

3.10. Conceptes de:

 • reforçament muscular
 • readaptació
 • musculació

3.11 Tècniques i mètodes de reforçament (entrenament) muscular.

4.- El treball actiu o exercici aeròbic.

5.- Els embenats.

6.- La postura. 

METODOLOGIA

Teoria

-Classes magistrals, amb suport de recursos TIC'S

Pràctica

Sessions teòriques-pràctiques en grups reduïts, per aprendre els procediments de :

· Palpació de les estructures anatòmiques de superfície: músculs, tendons, lligaments, ossos, nervis i vasos.

· Avaluació de la qualitat del moviment.

· Avaluació de l'extensibilitat muscular.

Realització d'estiraments musculars dels músculs principals de les extremitats

 

AVALUACIÓ

L'assignatura està composta per dues parts, la teòrica i la pràctica.

S'han d'aprovar les dues parts per separat amb una qualificació a partir de 5, per tal de fer mitjana entre elles.

La part teòrica val el 70% de la nota final i la part pràctica val 30%.

L’avaluació de la part teòrica(70%) consisteix en:

Examen escrit tipus test, amb opciómúltiplei preguntes curtes.

L’avaluació de la part pràctica(30%) consisteix:

Avaluació dels procediments i tècniques de palpació i exploració de la funció.

Es farà a través d'un examen pràctic, que constarà de preguntes de palpació anatòmica de

superfície de regions de les extremitats superiors i inferiors i de pràctica de l'exploració de

l'extensibilitat dels múscul i l'aplicació dels estiraments musculars.


CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

Bloc teòric

1. L'estudiant ha de demostrar que coneix l'estructura i funció del sistema neuro-múscul- esquelètic, la seva organització descriptiva i topogràfica.

2. L'estudiant ha de demostrar la capacitat de comprendre el moviment i la funció del sistema.

3. L'estudiant ha de demostrar que coneix i compren els aspectes teòrics i procedimentals de les tècniques bàsiques de Fisioteràpia.

Bloc pràctic
1. L'estudiant ha de saber identificar, localitzar i valorar les principals estructures del sistema neuro-múscul- esquelètic a través de la palpació i la valoració funcional.

2. L'estudiant ha de demostrar habilitats manuals i de relació amb el pacient, en el procés de valoració funcional.

3. L'estudiant ha de reconèixer les estructures i valors normals de funcionament articular, recollir aquestes dades i detectar alteracions de la normalitat.

4.- L'estudiant ha de saber valorar l'extensibilitat dels múscul i realitzar estiraments muscular


BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 • Neumann D.A. Fundamentos de rehabilitación física. Paidotribo, 2007
 • Llusá M., Merí À., Ruano D. Manual y atlas fotográfico de anatomía del aparato locomotor. Madrid: Editorial Médica Panamericana, 2004.
 • Dufour M. Biomecánica funcional. Masson, 2007.
 • Esnault M. Estiramientos analíticos en fisioterapia activa. Barcelona: Masson; 1994
 • Neiger H. Estiramientos analíticos manuales.Técnicas pasivas. Madrid: Panamericana; 1998.
 • Kisner C, Colby L. Ejercicio terapéutico. Fundamentos y técnicas. Barcelona: Paidotribo; 2005.
 • Hislop H.J., Montgomery J. Daniels & Worthingham. Técnicas de balance muscular. Madrid: Elsevier, 2003


 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

 • Platzer W. Atlas de anatomía con correlación clínica. Tomo 1. Aparato locomotor. Madrid: Editorial Médica Panamericana, 2008
 • Schünke M., Schulte E., Schumacher U. Prometheus. Texto y atlas de anatomía. Tomo 1. Anatomía General y Aparato Locomotor. Madrid: Editorial Médica Panamericana, 2010 (2a ed.)
 • Clarkson, H.M;  Proceso evaluativo musculoesquelético. Barcelona: Paidotribo; 2003. 
 • Palmer, M.L,; Epler,M.E.; Fundamentos de las técnicas de evaluación musculoesquelética. Barcelona: Paidotribo; 2003.
 • Daza Lesmes,J.; Evaluación clínico-funcional del movimiento humano. Panamericana. Madrid 2007


PREPARAT PER:   
Antonio Cabot Hernández
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ11/10/2016