PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Fisioteràpia aplicada

CRÈDITS ECTS6,00
CODI DE L'ASSIGNATURAGFISAPLI
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  Castellà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GFIS
Grau en Fisioteràpia
Obligatòria
Segon
----

PREREQUISITS

Haver aprovat l'assignatura de Física 2.

CONEIXEMENTS PREVIS

Anatomia del sistema musculesquelètic.
Els principis físics de la Mecànica.

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

(--)

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

En base als aprenentatges sobre l'anatomia del sistema musculesquelètic i els principis físics de la Mecànica, amb aquesta assignatura l’estudiant adquirirà una visió més global i funcional del comportament mecànic del cos humà, indispensable per a la comprensió dels factors patomecànics i de risc de lesió tissular, i essencial per a la selecció més escaient del tractament fisioterapèutic més adequat.

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA

 1. Comprendre les Lleis bàsiques de la Mecànica aplicables al cos humà.
 2. Reconèixer les Lleis de la Física aplicables a cada tipus de moviment o situacions plantejades quotidianament.
 3. Comprendre els efectes que tenen els diferents factors mecànics sobre el sistema musculesquelètic i la seva prevenció.
 4. Aplicar els conceptes adquirits en la resolució de problemes biomecànics generats per les diferents patologies a tractar.
 5. Conèixer els sistemes utilitzats adequadament, el tipus d’aplicació i la interpretació dels resultats.
 6. Conèixer les estructures musculesquelètiques implicades en cada postura i moviment.
 7. Comprendre les característiques i propietats físiques dels diferents teixits del sistema musculesquelètic.
 8. Saber aplicar les bases de la biomecànica en l’avaluació del pacient i en el disseny d’accions terapèutiques.
 9. Saber practicar un estudi bàsic de la bipedestació, de la marxa i d’alguns exercicis bàsics d’extremitats, diferenciant aspectes cinemàtics i cinètics.

CONTINGUTS

Tema I- Fonaments mecànics.

1.     Fonaments físics de la biomecànica.

1.1.   Mecànica del sòlid rígid.

1.2.   Elasticitat, esforços i deformacions en el cos humà.

1.2.1. Concepte d’elasticitat. Esforç i deformació.

1.2.2. Tipus d’esforç.

1.2.3. Corba esforç-deformació. Mòdul de Young.

1.2.4. Viscoelasticitat.

1.2.5. Fatiga de materials.

1.3.   Conceptes fonamentals a relacionar en biomecànica.

 

Tema II- Biomecànica de la marxa humana.

1.     Introducció.

1.1.   Sistemes d’anàlisi en biomecànica.

1.2.   Concepte de marxa humana.

1.3.   Terminologia específica.

1.4.   Els 4 rodaments.

2.     Cinemàtica.

2.1.   Registre cinemàtic.

2.2.   Paràmetres basals o d’espai i temps.

2.3.   Paràmetres angulars del pla sagital.

2.3.1. El complex peu-turmell.

2.3.2. El genoll.

2.3.3. El maluc.

2.4.   Desplaçament i trajectòria del centre de masses.

2.5.   Rol i comportament de la unitat passatger.

2.6.   Paràmetres angulars del pla frontal.

2.7.   Paràmetres angulars del pla transversal.

3.     Cinètica.

3.1.   Registre cinètic.

3.2.   Forces externes i força de reacció del terra.

3.3.   Moment de força.

4.     Electromiografia.

4.1.   Registre electromiogràfic.

4.2.   Singularitats i consideracions de la interpretació EMG.

4.3.   El complex peu-turmell.

4.4.   El genoll.

4.5.   El maluc.

4.6.   La unitat passatger.

4.7.   Sinèrgies musculars.

 

Tema III- Patomecànica de la marxa humana.

1.     Classificació de la marxa alterada.

2.     Alteracions localitzades.

2.1.   Per debilitat muscular.

2.2.   Per rigidesa articular.

3.     Alteracions generalitzades. Trastorns musculesquelètics.

4.     Reeducació de la marxa humana.

5.     Ortesis, pròtesis i ajuts al desplaçament.

 

Tema IV- Kinesiologia i factors moduladors de la funció.

1.     Factors moduladors de la funció extrínsecs.

2.     Factors moduladors de la funció intrínsecs.

3.     La biomecànica de la cursa.

4.     Anàlisi biomecànic de diferents gestos esportius, laborals i quotidians.

METODOLOGIA

Sessions teòriques.

Sessions en grups reduïts.

Sessions de laboratori.

AVALUACIÓ

L’assignatura s’aprova amb una qualificació igual o superior a 5 punts.

L’avaluació es divideix en tres blocs:

Bloc I > Proves teòriques: 65% de la qualificació final.

Bloc II > Grups reduïts: 25% de la qualificació final.

Bloc III > Treball de pràctiques: 10% de la qualificació final.

 

I) Les proves teòriques consistiran en 3 exàmens escrits de tipus test i/o preguntes de resposta curta.

És necessari l’assoliment d’una qualificació mínima de 4 punts en aquest bloc per a poder comptabilitzar les qualificacions dels blocs II i III.

La 1ª prova equival al 10% i contempla els continguts del tema I, i els dos primers capítols del tema II.

La 2ª prova equival al 15% i contempla els continguts dels temes I-III.

La 3ª prova equival al 40% i contempla tots els continguts, temes I-IV.

La 1ª prova es realitzarà el 24 d’octubre i la 2ª prova el 28 de novembre. La 3ª i darrera prova es realitzarà el dia 11 de gener de 2017 a les 15h.

 

II) Els grups reduïts s’avaluaran a partir de la resolució de casos. En cada treball es valorarà el treball comú (20%) i un examen individual breu (80%) que es realitzarà al final d’algunes sessions. Es considerarà com a NP l’absència a una d’aquestes sessions d’avaluació.

 

III) El treball de pràctiques consisteix en un treball de camp on grups d’estudiants hauran de registrar en vídeo un determinat moviment funcional, analitzar-lo cinemàticament i presentar oralment la metodologia, els resultats i les conclusions al conjunt dels estudiants.

 

Una absència no justificada documentalment serà avaluada amb un zero. Es consideren causes d’absència justificada les establertes en la normativa acadèmica de la Facultat (publicada a la Guia de l’Estudiant).

En segona convocatòria, l’estudiant s’haurà d’avaluar d’aquelles proves no superades i/o no avaluades durant el procés d’avaluació continuada de la primera convocatòria.

L’avaluació del bloc I es realitzarà a partir d’una única prova escrita (65% de la qualificació final) de tipus test i/o preguntes de resposta curta. La data d’aquesta prova es realitzarà el dia 4 de juliol de 2017 a les 15h.

L’avaluació del bloc II es farà per mitjà d’un examen per a cada resolució de casos, essent 5 la màxima qualificació possible per a cada examen.

L’avaluació del bloc III només serà possible si s’ha lliurat en els terminis establerts de la 1ª convocatòria, de manera que no s’acceptarà cap lliurament d’aquest treball en 2ª convocatòria.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

 1. L’estudiant ha de demostrar la comprensió de les Lleis bàsiques de la Mecànica aplicables al cos humà.
 2. L’estudiant ha de conèixer quines són les Lleis de la Física aplicables a cada tipus de moviment o situacions plantejades quotidianament.
 3. L’estudiant ha de comprendre els efectes que tenen els diferents factors mecànics sobre el sistema musculesquelètic i la seva prevenció.
 4. L’estudiant ha de saber aplicar els conceptes adquirits en la resolució de problemes biomecànics generats per les diferents patologies a tractar.
 5. L’estudiant ha de conèixer els sistemes utilitzats adequadament, el tipus d’aplicació i la interpretació dels resultats.
 6. L’estudiant ha de conèixer les estructures musculesquelètiques implicades en cada postura i moviment.
 7. L’estudiant ha de comprendre les característiques i propietats físiques dels diferents teixits del sistema musculesquelètic.
 8. L’estudiant ha de saber aplicar les bases de la biomecànica en l’avaluació del pacient i en el disseny d’accions terapèutiques.
 9. L’estudiant ha de saber practicar un estudi bàsic de la bipedestació, de la marxa i d’alguns exercicis bàsics d’extremitats, diferenciant aspectes cinemàtics i cinètics.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

PERRY, BURNFIELD. Gait analysis: normal and pathological function. SLACK Incorporated; 2010.

PUIG-DIVÍ. Biomecánica y patomecánica de la marcha humana. AFEDI; 2015.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

BRINCKMANN, FROBIN, LEIVSETH. Musculoskeletal biomechanics. Ed. Thieme, 2002

CALAIS-GERMAIN. Anatomía para el movimiento I-II. Barcelona: La liebre de Marzo; 2000-2009.

CROMER. Física para las ciencias de la vida. Barcelona: Reverté, 1986.

DUFOUR, PILLU. Biomecánica funcional. Barcelona: Masson-Elsevier, 2006.

HEIJNE WIKTORIN, NORDIN. Introduction to problem solving in Biomechanics. Philadelphia: Lea & Febiger; 1986.

INSTITUTO BIOMECÁNICA VALENCIA. Biomecánica de la marcha humana normal y patològica. IBV; 2006.

IZQUIERDO. Biomecánica y bases neuromusculares de la actividad física y el deporte. Panamericana; 2008.

JOU, LLEBOT, PEREZ . Física para las ciencias de la vida. Madrid: McGraw-Hill; 1994.

KAPANDJI. Fisiologia articular. Tomos I, II i III. 6ª edició Barcelona: Panamericana;2012.

KIRTLEY. Clinical gait analysis. Theory and pactice. Churchill Livingstone-Elsevier; 2005.

NIGG. Biomechanics of the musculo-skeletal system. Ed John Wiley and Sons; 1999.

NORDIN, FRANKEL. Basic biomechanics of the muskuloskeletal system. Philadelphia: Lea & Febiger; 1989.

VIEL. La marcha humana, la carrera y el salto. Barcelona: Masson; 2002.

VILADOT. Lecciones básicas de biomecánica del aparato locomotor. Ed. Springer-Verlag Ibérica; 2000.

WATKINS. Structure and function of the muskuloskeletal system. Ed Human Kinetics; 1999.

WHIRHED. Habilidad atlètica y anatomia del movimiento. EDIKAMED; 1997.

PREPARAT PER:   
Albert Puig Diví • Antonio Morral Fernández • Fernando Rey Abella
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ25/10/2016