CATALÀ     
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Farmacologia

CRÈDITS ECTS6,00
CODI DE L'ASSIGNATURAGFARMA
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GFIS
Grau en Fisioteràpia
Obligatòria
Segon
----

PREREQUISITS

[-].

CONEIXEMENTS PREVIS

Biologia. Fisiologia Humana.

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

[-].

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

L'assignatura te com a finalitat donar els coneixements de farmacologia necessaris per a què el Fisioterapeuta, en la seva pràctica professional obtingui el màxim benefici per al pacient en la seva actuació professional. La farmacologia pot, en alguns casos, influir o interaccionar amb el tractament de fisioteràpia.

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA

Després d’haver realitzat el programa de Farmacologia, l'estudiant ha de ser capaç de:

 1. Utilitzar i expressar-se correctament amb la terminologia pròpia de Farmacologia.
 2. Tenir coneixements de les vies d'administració dels medicaments més habituals en pacients que reben tractament de Fisioteràpia.
 3. Entendre el mecanisme d'acció dels fàrmacs i el seu comportament farmacològic.
 4. Identificar les reaccions adverses i interaccions de fàrmacs mes rellevants, relacionades amb el tractament de fisioteràpia.
 5. Tenir coneixements dels aspectes legals i econòmics relacionats amb l'ús de fàrmacs.
 6. Conèixer i entendre els usos terapèutics dels fàrmacs mes habituals en la pràctica clínica, especialment els que poden tenir relació amb el tractament de fisioteràpia.
 7. Saber utilitzar els recursos bibliogràfics relacionats amb tractaments farmacològics.
 8. Valorar la relació entre els tractaments farmacològic i de fisioteràpia.

CONTINGUTS

 1. Farmacologia: Conceptes generals
 2. Farmacologia clínica
  1. El procés farmacèutic.
   • Compliment del tractament.
   • Vies d'administració.
   • La pell com a via d'administració de medicaments.
  2. El procés farmacocinètic.
   • Absorció.
   • Distribució.
   • Metabolisme.
   • Excreció.
   • Influència de la fisioteràpia en la farmacocinètica dels fàrmacs.
  3. El procés farmacodinàmic i el procés terapèutic.
  4. Reaccions adverses. Errors de medicació.
  5. Interaccions.
 3. Teràpia amb fàrmacs.
  1. Antihistamínics H1.
  2. Farmacologia del Sistema Nerviós Central.
   • Antiparkinsonians.
   • Antiepilèptics.
   • Hipnòtics i ansiolítics.
   • Antidepressius.
   • Malalties degeneratives.
   • Miotonolítics.
  3. Farmacologia del Sistema Nerviós Perifèric.
   • Relaxants musculars.
   • Anestèsics locals.
  4. Farmacologia del dolor.
   • Analgèsics opiacis.
   • Analgèsics antipirètics.
   • AINES.
   • Tractament del dolor.
  5. Farmacologia del Sistema Hormonal.
   • Corticoesteroides.
   • Antidiabètics.
  6. Tractament de les malalties òssies degeneratives.
  7. Fàrmacs utilitzats en el dòping esportiu.
  8. Fàrmacs utilitzats en massoteràpia.
  9. Farmacologia cardiovascular
   • Tractament farmacològic de la insuficiència cardíaca.
   • Vasodilatadors coronaris.
   • Antihipertensius.
   • Antiarítmics.
  10. Farmacologia del Sistema Respiratori.
   • Broncodilatadors.
   • Antitussígens.
   • Mucolítics.
  11. Farmacologia de la sang.
   • Anticoagulants.
   • Antianèmics.
  12. Antiinfecciosos, Antisèptics i Desinfectants
  13. Antineoplàsics
  14. Farmacologia gastrointestinal.
   • Antiàcids.
   • Antiulcerosos.
   • Antiemètics.
   • Laxants.
   • Antidiarreics.

METODOLOGIA

En el desenvolupament del programa, s’utilitzarà la interactivitat derivada del ús de la intranet Scala/EVA. Durant el curs, de forma seqüencial, s'indicarà a l'estudiant una sèrie de lectures seleccionades a fi de augmentar els seus coneixementsi habilitats en farmacologia. Les classes teòriques servirande guia del temes proposats i, també, com a explicacions magistrals dels temes amb més complexitat.

L'organització de les classes es realitzarà d'acord amb el calendari establert a la intranet Scala/EVA. Al llarg del curs s'alternaran les classesde gran grup amb les classes de grupreduït (algunes d'elles es realitzaran a l'aula d'informàtica). S'incorporen les activitats dirigides de:

 • Resolució i discussió de casos
 • Casos pràctics
 • Lectura, explicaciói discussiód'articles publicats de temes relacionats amb l'assignatura.
 • Exercicis on-line.
 • Fitxes de medicaments aplicats a fisioteràpia.

Aquest enfoc de l'assignatura, obliga a un treball continuat i sistemàtic dels estudiants (estudi, lectures, resumens, proves d'autoavaluació)

AVALUACIÓ

La forma d'avaluació de l'assignatura és continuada.

 • A la primera convocatòria l'estudiant haurà de realitzar al llarg del quadrimestre:
  • 2 exercicis escrits (acumulatius de continguts, un a mitjans de curs i l'altre al final) que contribuiran en un 70 % (30+40)a la qualificació final de l'assignatura.
   • Per a poder aplicar la ponderació dels exercicis escrits cal una puntuació mínima de la prova final de 4,5 punts.
  • exercicis "on line" que contribuiran en un 10% a la qualificació final de l'assignatura (es realitzaran via entorn virtual d'aprenentatge (EVA)).
  • activitats de classe de grups reduïts que contribuiran en un 20% a la qualificació final de l'assignatura (es realitzaran viaentorn virtual d'aprenentatge (EVA)).
 • A la segona convocatòria l'estudiant haurà de realitzar:
  • 1exercici escrit que contribuirà en un 70 % a la qualificació final de l'assignatura.
   • Per a poder aplicar la ponderació cal una puntuació mínima a la prova de 4,5 punts.
  • el 30% restant seguirà els mateixos criteris de la 1ª convocatòria.
En cas de no haver realitzat els exercicis d'avaluació continuada (on-line i grup reduït), la qualificació es comptabilitzarà com a 0.

A. Exàmens

C. Exàmens tipus test

M. Altres: exercicis d’avaluació continuada

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

L’estudiant haurà de demostrar que ha assolit les competències que es corresponen amb els objectius fixats de l’assignatura:

 • Objectiu 1: L’estudiant ha de demostrar habilitat per a utilitzar i expressar-se correctament des d’un punt de vista terminològic específic de l’assignatura [A-C-M].
 • Objectiu 2: L’estudiant ha de demostrar conèixer les vies d’administració de fàrmacs més habituals, amb les seves particularitats [A-C].
 • Objectiu 3: Comprendre els mecanismes d’acció farmacològica i el comportament farmacocinètica [A-C-M].
 • Objectiu 4: Identificar les reaccions adverses i interaccions medicamentoses més rellevants i amb més significació en relació al tractament fisioterapèutic a seguir [A-C-M].
 • Objectiu 5: Tenir coneixements dels aspectes legals i econòmics de utilització i prescripció de fàrmacs [A-C].
 • Objectiu 6: Conèixer i comprendre els usos terapèutics dels fàrmacs habitualment utilitzats en la pràctica clínica, en particular els que influeixen en l’aplicació i resultats del tractament de fisioteràpia [A-C]
 • Objectiu 7: Desenvolupar l’hàbit de consulta bibliogràfica davant de situacions/fàrmacs de nova introducció a la terapèutica [A-C-M].
 • Objectiu 8: Valorar la interrelació entre el tractament farmacològic que rep el pacient i el tractament de fisioteràpia [A-C].

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 • BETES, M;[et al].Farmacologia para Fisioterapeutas. Madrid: Médica Panamericana; 2008.
 • CICCONE, Ch.D.Pharmacology in rehabilitation.5 ed. Philadelphia: F.A.Davis; 2015
 • GLADSON, B.Pharmacology for Physical Therapists.Saint Louis.Saunders. 2006
 • LÜLLMANN; [et al].Farmacología: Texto y atlas. 6ª ed. Madrid: Ed. Médica Panamericana; 2010.
 • TORRES, M; [et al].Guía de masoterapia para fisioterapeutas.Panamericana. 2006

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

 • GRAHAME-SMITH, D.G. [et al.].Oxford textbook of clinical pharmacology and drug therapy. Oxford: Oxford University; 2002.
 • LANG.Basic and Clinical Pharmacology. McGraw-Hill Medical; 12 edition 2011

WEBSITES

 • Agència Europea del Medicament [homepage a internet]. London: European medicines agency; 1995-2016[citat 31 d'agost 2016]. Disponible a:http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp. National Library of Medicine [homepage a internet]. Maryland: U.S. National Library of Medicine; 1995-2013[revised30 August 2016; citat 31 d'agost 2016]. Disponible a :http://www.nlm.nih.gov/.
 • Drugs [homepage a internet]. Maryland: US Food and Drug Administration[actualitzat 30 d'agost de 2016;citat 31 d'agost 2016].Disponible a :http://www.fda.gov/Drugs/default.htm.
 • Institut català de farmacologia [homepage a internet]. Barcelona:Fundació Institut Català de Farmacologia [actualitzat 21 de juliol 2016;citat 31 d'agost 2016]. Disponible a :http://www.icf.uab.es/.
 • Canal Salut [homepage a internet].Barcelona: Generalitat de Catalunya Barcelona: [citat 31 d'agost 2016]. Disponible ahttp://canalsalut.gencat.cat/ca/index.html
 • Agencia española del medicamento [homepage a internet]. Madrid: Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad.[Pàgina www]. [citat 31 d'agost 2016. Disponible a :http://www.aemps.gob.es/.
 • Centre d'informació de Medicaments [homepage a internet]Barcelona: Generalitat de Catalunya. [citat 31 d'agost 2016]. Disponible a :http://www.cedimcat.info.
 • National Institute for Health and Clinical Excellence [homepage a internet] London: NICE.[citat 31 d'agost 2016]. Disponible ahttp://www.nice.org.uk/guidance.

App's


PREPARAT PER:   
Mario Duran Hortolà
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ17/10/2016