PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

English in health sciences

CRÈDITS ECTS6,00
CODI DE L'ASSIGNATURAGFANG2
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXAnglès  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GFIS
Grau en Fisioteràpia
Obligatòria
Tercer
----

PREREQUISITS

Anglès 1

CONEIXEMENTS PREVIS

[-]

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

[-]

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

Anglès per Ciències de la Salut és una assignatura obligatòria de 6 crèdits adreçada als estudiants de quart curs d’infermeria. El programa de l’assignatura assumeix que els estudiants han assolit un nivell mitjà d’anglès (estàndard B1: Usuari Independent, Consell d’Europa 2001: Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües) El curs vol aprofundir en el coneixement de l’anglès dins l’àmbit de les ciències de la salut. Aquesta assignatura ajudarà els estudiants a tenir un accés més fàcil a la bibliografia en anglès o a desenvolupar la seva professió en un país de parla anglesa. La llengua vehicular de l’assignatura és l’anglès.

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA

 
1. Ser capaç de comunicar-se amb una certa espontaneïtat i fluïdesa, cosa que fa possible la interacció amb parlants nadius sense que comporti tensió per cap dels interlocutors.
2.Participar activament en una conversa, presentant i defensant les seves opinions sobre temes de salut explicant els avantatges i inconvenient de varies opcions.
3.Poder llegir articles i informes sobre problemes contemporanis de fisioteràpia en què els autors adopten una posició o un determinat punt de vista.
4.Comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes en l’àmbit de la salut, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional.
5.Pot escriure textos clars sobre temes relatius a la fisioteràpia: assajos, informes, cartes…
6.Crear i facilitar habilitats per treballar en un context internacional, apreciant la diversitat i la multiculturalitat del mateix.

CONTINGUTS

 
Habilitats Producció Oral
 • Fer preguntes
 • Donar instruccions a un pacient
 • Instruccions, explicacions, tranquil•litzar
 • Donar permís, demanar ajut
 • Reclamacions
 • Fer presentacions sobre temes relacionats amb la fisioteràpia
 • Comentar casos clínics
 • Opinions sobre temes de salut: els seus avantatges i inconvenients
 • Debats sobre temes sanitaris
 • Anàlisi d’assumptes propis de la fisioteràpia
 • Assistència a reunions internacionals: Pòsters, comunicacions, seminaris, congressos, conferències …
Habilitats de Comprensió Lectora i Auditiva
 • Malalties
 • Responsabilitats en fisioteràpia
 • Els diferents rols del fisioterapeuta
 • Un estudi d’un cas
 • Perspectives i reptes en fisioteràpia
 • Eutanàsia
 • Prioritats fisioterapeutes
Habilitats Producció Escrita
 • Escriure un currículum
 • Sol•licituds de feina per fisioterapeutes
 • Publicitat i anuncis
 • Escriure propostes
 • Escriure informes
 • Escriure assajos, cartes, i altres informacions
 • Recolzar o rebutjar opinions i punts de vista sobre temes concrets
 
Vocabulari Específic
 • El cos humà
 • Els Òrgans del cos humà
 • Postures i moviments
 • Vocabulari relacionat amb la salut
 • Símptomes i malalties comuns
 • Identificar malalties i aplicar cures
 • Eines i instruments emprats per fisioterapeutes
 • Abreviacions mediques comuns

METODOLOGIA

Les classes fan servir l’anglès com a llengua vehicular i compten amb la participació activa dels estudiants. Enfocament pràctic amb classes eminentment comunicatives que s’adrecen al propòsits específics en l’àmbit de la infermeria. Les classes inclouen tant activitats orals i debats com treballs escrits. En conseqüència, els materials habitualment emprats inclouen articles específics recomanats, vídeos i programes de televisió. El progrés de l’estudiant s’avalua de forma regular amb proves específiques realitzades a l’aula.

   

AVALUACIÓ

L’avaluació serà continuada: es valorarà la participació activa, l’assistència al llarg del procés formatiu, l’exposició oral, el lliurament de treballs escrits, la lectura de la bibliografia obligatòria i l’examen final de l’assignatura. Els estudiants realitzaran un examen final que inclourà tots els àmbits tractats a les sessions, exercicis comunicatius, funcionals, auditius, lèxics, gramaticals, etc.

Els mètodes d’avaluació seran els següents:

A. Exàmens

B. Exàmens orals

D. Treballs fets a casa

F. Informes/treballs en grup

G. Treballs pràctics amb ordinador

I. Presentacions

J. Participació a classe

M.Altres

La competència dels estudiants es valorarà de la manera següent:

a) Participació activa a classe (20%) i assistència, projectes, tasques a realitzar a l’aula així com aquelles tasques complementàries a les hores de docència.

b) (20%) projectes, tasques a realitzar a l’aula així com aquelles tasques complementàries a les hores de docència i proves puntuals per avaluar els progressos dels estudiants.

c) Examen Final (60%) que inclou destreses orals, auditives, escrites i lèxiques.

S’insisteix en que és essencial el treball individual al llarg del curs.

El contingut i objectius d’English 1 / English in Health Sciences volen reforçar les competències professionals i universitàries específiques dels estudiants, és a dir, el seu programa va més enllà del d’un curs de llengua estàndard. L’especificitat de l’anglès s’adreça a dotar l’estudiant d’una major projecció professional, autonomia en la formació continuada, recerca, actualització i globalització en l’àmbit de la fisioteràpia. En conseqüència, l’alumnat amb un nivell elemental de llengua anglesa (A1/A2) no necessàriament assolirà un nivell de competència lingüística superior (B1) domat que aquest no és l’objectiu de l’assignatura. Igualment, el fet de comptar amb un bon domini general de la llengua anglesa, si bé pot ajudar a assolir els objectius del curs, tampoc ho garanteix. Aquests són aspectes que es consideren en el moment d’avaluar l’alumnat.  

La nota final de l’assignatura serà el 60% de l’examen final (sempre que sigui un mínim de 5/10), més un 20% de les proves de classe i un 20% per assistència, participació i tasques lliurades. Aquest promig només serà efectiu si l’examen final és igual o superior a 5/10. La nota de classe (40%) serà vàlida amb un mínim del 80% d’assistència. Aquest criteri es mantindrà tant a la 1a convocatòria com a la 2a convocatòria. 

L’examen final serà comú a tots els estudiants, amb un 20% d’opcionalitat en tot l’examen. La nota d’Aprovat (5/10) de l’examen de febrer/juliol hauria de garantir que els estudiants han assolit el nivell B1-B2.

 

En el cas de suspendre l'examen final a primera convocatòria l'estudiant haurà de repetir un examen sencer que tindrà 5 parts - lectura, escolta, gramàtica/vocabulari, redacció i una prova oral. Cada part haurà de superar-se amb un 5 para aprovar l'assignatura.

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

  

En consideració als objectius i continguts dels curs, al final del mateix els estudiants haurien de ser capaços de :

Objectiu 1:

a) L’alumne pot comunicar-se amb una certa espontaneïtat i fluïdesa en la interacció amb parlants nadius. [B, I, J].

Objectiu 2, 3 i 4:

b) L’estudiant pot entendre converses tècniques en anglès [A, C, J].

c) L’estudiant pot comunicar-se de manera eficient amb pacients, familiars i grups socials, superant dificultats comunicatives. [A, B, D, F, G, I, J, M].
Objectiu 5:

d) L’alumne pot produir textos clars i entenedors en anglès. [A, D, J].

Objectiu 6:

e) L’alumne demostra una certa habilitat per treballar en un context internacional, apreciant la diversitat i la multiculturalitat del mateix. [A, B, D, F, G, I, J, M].

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Els materials facilitats a classe seran preparats pel professor de l’assignatura.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

Bibliografia:
A Catalan-English/English-Catalan Dictionary (pocket version). Oxford Advanced Learners.
BASTERRECHEA, J: First Call: curso de inglés para profesionales sanitarios, Madrid: Harcourt; 2001. 6 CDR. 802.0(07):61
BRADLEY. English For Nursing And Health Care: A Course In General And Professional English, McGraw-Hill/Interamericana ISBN: 8838616477.
CHASE, R. O., An Introduction to Spanish for health care workers, New Haven; London: Yale University, 2nd ed, 2003 + 1 CD. -- (Yale language series)
Collins Cobuild. Collins Cobuild English Language Dictionary. London: Collins, 1987.
Dictionary of Medicine. Middlesex:Peter Collin Pub., 1996.
GLENDINNING, E.; HOLMSTRÖM, B. English in Medicine. A Course in Communication Skills. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
HARVEY, W. C. Spanish for health care professionals, Hauppauge: Barron's Educational Series, 2nd ed., 2000. ISBN 0-7641-1138-8
JAMES, D. V. Medicine. English for Academic Purposes Series. London: Phoenix ELT, 1995.
JARVIS, A.C. & LEBREDO, R: Spanish for medical personnel, Boston; New York: Houghton Mifflin, 2000, 6th ed. ISBN 0-395-96300-1
McFERRAN, T. A.: Oxford Dictionary of Nursing. Oxford University Press
PARKINSON, J. & BROOKER, C: Everyday English for international nurses: a guide to working in the UK, Churchill Livingstone, 2006. ISBN: 978-0-443-07399-1
RIBES, R. & ROS, P. Medical English, Heidelberg: Springer-Verlag, 2006. ISBN 3-540-25428-5
RILEY, D. Check your Vocabulary for Medicine. A workbook for Users. Middlesex: Peter Collin Publishing.
RIOS, J. & FERNÁNDEZ, J.: Spanish for Emergency Care Providers, McGraw-Hill, 2004 ISBN: 0071439943.
RIOS, J. & FERNÁNDEZ, J.: Spanish for Nurses, McGraw-Hill, 2004 ISBN: 0071439862.
RIOS, J. & FERNÁNDEZ, J.: Spanish for Healthcare Providers, McGraw-Hill, 2004 ISBN: 0071439803.
RIOS, J. & FERNÁNDEZ, J.: Spanish for Family Practitioners, McGraw-Hill, 2004 ISBN: 0071439900.
ROPER, N. [ed.] Churchill Livingstone Pocket Medical Dictionary. London; New York: Churchill Livingstone, 1995.
SINCLAIR, M.: Pediatric massage therapy, Philadelphia [etc.]: Lippincott-Williams and Wilkins, 2005, 2nd ed. ISBN 0-7817-4219-6
The Bantam Medical Dictionary. New York: Bantam Books, 1990.
THOMAS, B.J.: Elementary vocabulary, New ed., Harlow: Longman, 1996. ISBN 0-17-557128-7
VALERO, A. Guia de conversa mèdica català-anglès-castellà. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1997.
 
Referències Electróniques:
Cambridge Dictionaries OnLine - http://www.dictionary.cambridge.org/
Guia de conversa universitària anglés-català - http://www.ub.es/slc/ffll/guiapdf/hpguia.htm
Heinle's Newbury House Dictionary of American English - http://nhd.heinle.com/home.aspx
Hypertext Webster Gateway - http://smac.ucsd.edu/cgi-bin/http_webster?
Merriam-Webster OnLine – The Language Center - http://www.m-w.com/home.htm
Oxford Advanced Learner’s Dictionary - http://www.oup.com/elt/oald/
The American Heritage® Dictionary of the English Language - http://www.bartleby.com/61/
Human Anatomy Online - Laboratory Dissections
Encyclopaedias:
Health Care References:
Internet Healthcare Coalition - http://www.ihealthcoalition.org/
Museum of Human Disease Page - University of New South Wales (Australia)
Reflexology & Parts of body (Anatomy)- http://www.dorlingkindersley-uk.co.uk/static/cs/uk/11/features/reflexology/extract.htmlEnglish Learning References:BBC World Service - Learning English - http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/Business English Exercises http://www.better-english.com/exerciselist.htmlEnglish slang and colloquialisms used in the United Kingdom - http://www.peevish.co.uk/slang/Guide to Grammar and Writing http://www.ccc.commnet.edu/grammar/textonly.htmLearnenglish - British Council - http://www.learnenglish.org.uk/ Learning English Online http://www.englisch-hilfen.de/en/index.htmLearning Resources – CNN http://literacynet.org/cnnsf/
   
PREPARAT PERGary Gibson
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ:  03/09/2012
PREPARAT PER:   
Gary Gibson
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ15/10/2016