CATALÀ      ENGLISH
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Empresa i Mercat

CRÈDITS ECTS3,00
CODI DE L'ASSIGNATURABEMPMER
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  Anglès  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GCTV
Grau en Cinema i Televisió
Optativa
Tercer
----
GPME
Grau en Periodisme
Optativa
Tercer
----
GPRP
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Optativa
Tercer
----

PREREQUISITS

Cap

CONEIXEMENTS PREVIS

Cap

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

Cap

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

Aquesta assignatura pertany al Mòdul 5 en el que s’exposen els fonaments de l’activitat professional de la Publicitat i RRPP, amb assignatures com: “Economia i nocions estadístiques” i “Organització d’Empreses Publicitàries”.

COMPETÈNCIES

Coneixement i bases de gestió de les empreses en l’entorn actual de mercat; aplicació a les empreses de Publicitat i Relacions Públiques.

a. Conèixer els elements que afecten al context competitiu de productes, serveis o marques de les empreses.

b. Aprofundir en les eines bàsiques: segmentació i posicionament empresarial, de marca o de producte, que son treballats de forma específica a la Unitat Formativa.

CONTINGUTS

CONTINGUT BLOG GENERAL

1. Entorn actual de l’empresa: les regles del joc

a. Entorn de sobreoferta: posició relativa, competència, consumidor – segmentació i posicionament.

b. L’ importància del client: captar, fidelitzar i augmentar la nostre relació de valor amb el client. La comunicació participativa: coneixement compartit i prosumers.

c. La internacionalització de l’empresa: una necessitat, la decisió estandarditzar o adaptar i diferents enfocs comercials: multinacional, internacional o global.

2. Com planifiquem i gestionem?

a. Informació i no opinions: dades pròpies, panels de distribució i de consumidors, observació i experimentació en comunitats i xarxes socials.

b. Sistemes de monitorització de la competència i altres mercats

c. Les avantatges de tenir un pla de màrqueting i la previsió de vendes

d. Cas d’empresa: el compte d’explotació per la pressa de decisions

3. El pla operatiu de l’empresa

a. Producte:

i. Concepte de producte i als seus atributs

ii. Diferencies entre producte i servei

iii. Gama i línea de productes

iv. Cicle de vida de una categoria de productes

v.Nous productes i co-creació de productes amb el consumidor

b. El preu: com assignem un preu a un producte?

i. Concepte de preu per al consumidor, distribuïdor i fabricant

ii. El preu i les condicions comercials

iii. Estructura de preu

iv. Denominacions del preu segons sectors i activitats

c. La distribució:

i. Concepte de distribució

ii. Concepte de logística

iii. Diferents canals de distribució

iv. Alternatives i limitacions actuals

CONTINGUT UNITAT FORMATIVA

1. Quines són les bases de la nostre estratègia?

a. Segmentem el mercat i escollim el nostre públic objectiu

b. Busquem el millor dels posicionaments

c. Casos d’empresa: briefing i contrabriefing amb l’agència

2. La planificació estratègica de l’empresa:

a. Diagnòstic de la situació: un cas d’aplicació del anàlisis DAFO

b. Casos d’empreses: quina és la seva visió i missió?

METODOLOGIA

BLOC GENERAL DE L’ASSIGNATURA:

a. Classe lectiva

b. Exercicis individuals a l’aula i fora de l’aula

c. Lectura de textos i discussió basades en les lectures

d. Preparació exàmens

e. Exàmens escrit

UNITAT FORMATIVA:

a. Classe lectiva

b. Exercicis individuals a l’aula i fora de l’aula

c. Exercicis en grup fora de l’aula

d. Discussió a classe de casos

e. Lectura de textos

AVALUACIÓ

L’avaluació de l’assignatura es fa seguint els següents paràmetres:

a. 60% de la nota total correspon al bloc general

b. 40% de la nota dels exercicis realitzats a les unitats formatives

Per aprovar l’assignatura, cal aprovar tant el Bloc General de l’Assignatura com la Unitat Formativa. Tant a la primera com a la segona convocatòria, si la mitjana de l’assignatura és superior a 5, però s’ha suspès algun dels dos blocs, s’assignarà un 4. Si se suspèn un o els dos blocs d’avaluació, en la segona convocatòria només s’haurà d’examinar de la part o parts suspeses. Si no es presenten el mínim de treballs demanats l'alumne tindrà la nota de NO PRESENTAT, sigui en el Bloc General, en la Unitat Formativa o en tots dos blocs.
 Avaluació en 2a convocatòria: La recuperació consisteix en presentar individualment el exercici que indiqui al seu professor de Unitat Formativa en la forma, contingut i data de entrega -dia de l’examen del Bloc General de l’Assignatura en segona convocatòria- .
Si l’alumne no aconsegueix recuperar la part o les parts suspeses en aquesta segona convocatòria, suspendrà TOTA l’assignatura: per al curs següent haurà de matricular-se de la totalitat de l’assignatura i haurà de tornar a examinar-se de la totalitat de l’assignatura (Bloc General de l’Assignatura i Unitat Formativa).

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

Els paràmetres utilitzats pel que fa al sistema d'avaluació d'aquesta assignatura són els següents:

a)Avaluació d’exercicis individuals
b)Avaluació d’exercicis en grup
c)Avaluació de treballs pràctics amb equipaments tecnològics
d)Avaluació de presentacions a classe
e)Avaluació de participació a classe

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Es complementarà durant el curs, però com a referències bàsiques s’inclou:

· www.mashable.com

· www.trendwatching.com

· www.marketingnews.es

· Navas López J.E., Guerras Martín L.A. La dirección estratégica de la empresa, Thomson Civitas (4aEdición) 2007.

· GRANT, R.M., Dirección estratégica de la empresa: conceptos, técnicas y aplicaciones, Civitas, 2006 (5a Edición)

· Johnson G., Scholes K. Dirección estratégica. Prentice Hall, 2006 (7a Edición)

· Kaplan, R., Norton, D. The Execution Premium. Ediciones Deusto 2008

· KOTLER, PHILIP y AMSTRONG, GARY Marketing. Pearson Prentice Hall, 2004

· DORNBUSCH – FISCHER Macroeconomía McGraw – Hill 1984

· Porter, M. Ser Competitivo. Deusto (2003)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

Es comentarà a la classe
PREPARAT PER:   
Judit Mata Monforte • Antonio Solanilla Ruiz
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ23/09/2016