CATALÀ     
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Edició de Textos

CRÈDITS ECTS3,00
CODI DE L'ASSIGNATURABEDTEXT
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GCTV
Grau en Cinema i Televisió
Optativa
Quart
----
GPME
Grau en Periodisme
Optativa
Quart
----
GPRP
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Optativa
Quart
----

PREREQUISITS

No n’hi ha.

CONEIXEMENTS PREVIS

No n’hi ha.

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

No n’hi ha.

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

Avui, els recursos digitals faciliten la transmissió de la informació, però no estalvien la necessitat d’editar-la. Així com les idees prenen forma en ser expressades a través del llenguatge, així els textos prenen cos quan són difosos a través d’un suport. L’edició de textos, l’acte de donar-los unes característiques formals i un suport material, en condiciona inevitablement la recepció. Per això el professional de la comunicació i el seu estudiós han de conèixer, d’una banda, la història i l’evolució de l’edició de textos i les tecnologies de l’escriptura, i, de l’altra, l’aplicació de les principals convencions formals i les tècniques editorials bàsiques. Començar a obtenir aquests coneixements i exercitar-s’hi és el propòsit de l’assignatura, que complementa, en alguna mesura, l’assignatura prèvia de “Disseny gràfic”.

COMPETÈNCIES

Aquesta assignatura té adscrites les competències següents: 

  1. Capacitat per llegir i analitzar textos i documents de qualsevol tema rellevant i saber adaptar-los per a un públic majoritari.
  2. Habilitat de comentar i editar correctament textos o altres produccions mediàtiques relacionades amb la informació i la comunicació.

Per assolir-les es proposa als estudiants que desenvolupin aquestes subcompetències:

 3. Adquirir uns rudiments que permetin iniciar-se en l’edició professional de textos.

4.  Aproximar-se a la història de l’edició de textos i a la seva evolució tecnològica.

5.   Reflexionar sobre la interrelació entre el missatge, els aspectes formals del text i la seva realitat material.

Aquestes competències i subcompetències poden ser comunes a altres assignatures del Mòdul I. L'assoliment d'aquestes competències i subcompetències determinarà els aspectes avaluables de l'assignatura.

CONTINGUTS

I. INTRODUCCIÓ

1. Edició i edició de textos

2. Què és un llibre?

 

II. LES TECNOLOGIES DE L'ESCRIPTURA

3. Primeres passes: de l’escriptura a l’alfabet, de les tauletes als rotlles de papir

4. L’espai nou que és la pàgina: dels còdexs a la impremta (breu història del llibre)

5. L’era digital i el futur del llibre

 

III. LA PRÀCTICA DE L’EDICIÓ DE TEXTOS

6. Convencions editorials. Ortotipografia i gramàtica de la puntuació. Usos dels estils

7. Elements de tipografia. Tipometria

8. Del caràcter a la paraula

9. De la paraula a la línia

10. De la línia al paràgraf

11. Del paràgraf a la pàgina. Principis de maquetació

12. De la pàgina al llibre. Formats. L'organització del llibre

 

IV. TEXT, FORMA I MATÈRIA

13. La forma que significa. De l’original al text: la construcció del llibre

14. El suport que condiciona. Del paper a l'e-book: la desmaterialització del llibre

15. El mitjà és el missatge? Les responsabilitats de l’editor

 

METODOLOGIA

 

Grup sencer

 

- L’assignatura proposa un recorregut pel temari a través de classes magistrals. (a)

- Tanmateix, el tercer capítol serà presentat en el grup sencer de l’assignatura i posat en pràctica, amb alguns exercicis de classe, a la Unitat Formativa.

- El seguiment de l’assignatura comporta, per assolir-ne les competències, la lectura dels textos que formen la Bibliografia obligatòria (Grup sencer). (c, d)

- L’estudiant haurà de preparar i estudiar els continguts del temari per a la realització d’un examen escrit al final de l’assignatura. (k, l)

 

Unitat Formativa

 

- L’assignatura serà complementada per una Unitat Formativa en què, a través d'un projecte de curs –que consistirà en l'edició pràctica d'una obra per part de grups de quatre alumnes–, s'adquiriran les bases de l'edició de textos. (b, c, i, j)


AVALUACIÓ

Primera convocatòria

 

La nota global de l’assignatura resulta de la relació de dues notes parcials: Grup sencer i Unitat formativa. Per aprovar l'assignatura cal superar els dos grups per separat. L’avaluació global es farà a partir d’aquests paràmetres:

 

1. Grup sencer (65% de la nota total).

A. Examen final escrit (60% de la nota del grup).

C. Avaluació dels exercicis de lectura (40% de la nota del grup).

 

Aquest bloc és una sola unitat i, per tant, l’estudiant no es podrà presentar a l’examen si abans no ha lliurat els exercicis en el temps i formats indicats pel professor. Si l’estudiant no compleix el mínim indicat, rebrà una qualificació de “No Presentat” del bloc general de l’assignatura i, per tant, no podrà presentar-se a l’examen ni en primera ni en segona convocatòria. L’alumne que no es presenti a l’examen tindrà una qualificació de “No Presentat” de la part del grup sencer de l’assignatura.

 

2. Unitat Formativa (“La pràctica de l’edició de textos”) (35% de la nota total)

G. Avaluació dels exercicis pràctics (40% de la nota de la UF).

H. Avaluació del projecte de curs (60% de la nota de la UF).

 


Segona convocatòria

 

Per recuperar el Grup sencer caldrà fer un examen escrit. Es mantindrà la nota dels exercicis.

 

Per recuperar la Unitat Formativa caldrà presentar i aprovar el projecte individual de curs.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

L’assoliment de la competència adscrita a aquesta assignatura, la formació de criteris per a la presentació de textos, s’avaluarà a través del resultat obtingut en cadascuna de les subcompetències segons els criteris següents:

 

Subcompetència 1:

·      L’estudiant ha de demostrar habilitat per resoldre un repertori bàsic de problemes d’edició de textos. [A,C]

Subcompetència 2:

·      L’estudiant ha de demostrar que ha entès l’evolució històrica de l’edició de textos i la singularitat de l’aplicació de les tecnologies digitals. [A,C]

Subcompetència 3:

·      L’estudiant ha de demostrar la seva capacitat reflexiva sobre les implicacions dels processos d’edició. [A,C]

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Grup sencer


1. Oriol Izquierdo: “Tecnologies de la lectura: algunes variacions sobre els refranys «a cada bugada es perd un llençol» i «casa nova, rates fora»”. Aloma, 22 (2008), 79-104.


2. Jesús Tuson: “De la lletra al text”, dins L’escriptura. Una introducció a la cultura alfabètica. Barcelona: Empúries, 1996, p. 113-142.


3. José Antonio Millán: capítols 20-22 de Perdón[,] imposible. Barcelona: RBA, 2005, p. 143-157.


4. Albert Corbeto-Marina Garone: “Nous mitjans, nous dissenys: la fotocomposició i la tecnologia digital al servei de la creació tipogràfica”, dins Història de la tipografia. L’evolució de la lletra des de Gutenberg fins a les foneries digitals. Lleida: Pagès, 2012, p. 239-268.


 

Unitat formativa


1. J.M. Pujol-Joan Solà: Ortotipografia. Manual de l'autor, l'autoeditor i el dissenyador gràfic. Barcelona: Columna, 2000.


2. José Luis Martín Montesinos – Montse Mas Hurtuna: Manual de tipografía (del plomo a la era digital). València: Campgràfic, 2005.


3. Jost Hochuli-Robin Kinross: El diseño de libros: pràctica y teoría. València: Campgràfic, 2005.


4. John Kane: Manual de tipografía. B.: Gustavo Gili, 2005.

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

Les tecnologies de l’escriptura

 

* Fréderic Barbier: Historia del libro. Madrid: Alianza, 2005.

Manuel Pimentel: Manual del editor. Cómo funciona la moderna industria editorial. Còrdova: Berenice, 2007.

André Schiffrin: L’edició sense editors. Barcelona: Destino, 2000.

 

 

La pràctica de l’edició de textos

 

José Martínez de Sousa: Manual de edición y autoedición. Madrid: Pirámide, 2005.

Paul Renner: El arte de la tipografía. València: Campgràfic, 2000.

* Enric Jardí: Veintidós consejos sobre tipografía. Barcelona: Actar, 2007.

 

 

Text, forma i matèria

 

* Alberto Manguel: Una historia de la lectura. Madrid: Alianza, 1998.

David R Olson: El mundo sobre el papel. El impacto de la escritura y la lectura en la estructura del conocimiento. Barcelona: Gedisa, 1998.

Daniel Cassany: Rere les línies. Sobre la lectura contemporània. B.: Empúries, 2006

PREPARAT PER:   
Oriol Izquierdo Llopis
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ22/07/2016