CATALÀ     
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Disseny i Tecnologia del So

CRÈDITS ECTS3,00
CODI DE L'ASSIGNATURABDTCSO
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  Castellà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GCTV
Grau en Cinema i Televisió
Optativa
Tercer
----
GPME
Grau en Periodisme
Optativa
Tercer
----
GPRP
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Optativa
Tercer
----

PREREQUISITS

No n’hi ha.

CONEIXEMENTS PREVIS

No n’hi ha.

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

No n’hi ha.

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

Una bona captació sonora és fonamental per tenir un bon producte audiovisual. La post producció sonora, que designa el conjunt de processos que s'efectuen sobre el material enregistrat, és un camp en creixement i els sistemes informàtics especialitzats han incrementat la creativitat i han abaratit els costos, sense renunciar a la qualitat de l'acabat final. Les noves tecnologies digitals han revaloritzat el treball de post producció i reproducció sonora i l’han apropat a molts especialistes, d’àmbits audiovisuals diversos. Amb les eines actuals tothom pot fer les seves pròpies captacions i creacions sonores o pot fer maquetes orientatives de com es vol que soni un producte audiovisual. L’àudio cada vegada té més importància en els mitjans de comunicació audiovisual tradicionals, en el cinema 3D, en el mercat dels videojocs, en els pavellons d’exposicions internacionals o als parcs temàtics. La post producció d'àudio i vídeo és un camp ple de noves oportunitats i que actualment està en expansió. Dins d’aquest context, els dos objectius principals de l’assignatura són els següents:

 

1. Valorar les possibilitats expressives i creatives del so en el cinema, la televisió i la publicitat.

 

2. Conèixer els processos de producció del so en l’audiovisual: de la captació a la mescla.

 

Unitat Formativa: “Captació i creativitat sonora”

 

La unitat té com a objectius:

 

1. Ajudar a formar el criteri d’audició de l’alumne.

 

2. Analitzar els treballs pràctics de captació i creació sonora, realitzats pels alumnes.

 

3.Formar els criteris de valoració a tenir en compte en una producció audiovisual professional.

 


COMPETÈNCIES

Capacitat per desenvolupar mesures vinculades amb les quantitats i qualitats del so durant el procés de construcció de l’àudio. (6)

Capacitat per enregistrar senyals sonores des de qualsevol font. (10)

Capacitat per recrear l’ambient sonor d’una producció audiovisual o multimèdia. (11)

Coneixement de la planificació sonora i de les representacions acústiques de l’espai. Així com els elements constitutius del disseny i la decoració sonora. (13)

CONTINGUTS

CONTINGUTS:

 

Grup Sencer:

 

 

1.     Disseny i creació sonora al cinema, la televisió i la publicitat.

a.     La veu: doblatge i ADR.

b.     La música: original, de llibreria i de discogràfica.

c.     Els efectes de so: sala, ambient i especials.

d.     El silenci.

 

2.Captació sonora i l’equip de so directe

 

 

3.La cadena del procés de producció sonora al cinema, la televisió, la publicitat i la ràdio.

e.     Edició, post producció i mescla sonora.

f.      Sistemes de so multicanal: Formats per al cinema i la televisió.

 

Unitat Formativa: “Captació i creativitat sonora” (6 sessions)

 

1. Introducció a la postproducció sonora en Final Cut            i proposta de pràctiques a fer.

2. Nocions de captació sonora amb la microfonia i les càmeres de la Facultat.            

3. Visionat i anàlisi de la primera pràctica d’edició sonora. Introducció als plugins de processat sonor.

4. Visionat i anàlisi de la creació sonora 1 (anunci) feta amb el Final Cut.

5. Visionat i anàlisi de la creació sonora 2 (ficció) feta amb el Final Cut..

6. Audició i anàlisi de fragments relacionats amb la creativitat sonora.


METODOLOGIA

Els continguts teòrics de tots aquests temes seran exposats pels professors mitjançant la classe lectiva (A). Es faran visionats i audicions de productes audiovisuals (E). Els alumnes faran exercicis individuals fora de classe (C).

 A.Examen escrit

B.Examen oral

C.Avaluació d’exercicis individuals

D.Avaluació de exercicis en grup

E.Avaluació de treballs pràctics amb equipaments tecnològics

F.Avaluació de presentacions a classe

G.Avaluació de participació a classe

H.Avaluació de projectes, memòries, informes

I.Informes de tutorització

J.Avaluació d’actituds

AVALUACIÓ

1. Grup sencer (65%):

A. Examen final (40%)

B. Exercici individual dins de classe (Anàlisi sonor d’un producte audiovisual) (25%)

2. Unitat Formativa (35%):

A. Exercicis (35%)

Captació i edició sonora: Total 10%

Creació sonora 1 (anunci): Total 10%

Creació sonora 2 (ficció): Total 15%

L’assignatura mai es considerarà aprovada si l’alumne no aprova totes les unitats de què consta: la part corresponent al grup sencer i la UF. En el cas de què se suspengui alguna de les unitats, l’assignatura se suspendrà en primera convocatòria, i l’estudiant haurà de recuperar en la segona convocatòria únicament la unitat suspesa. Si l’estudiant no aconsegueix recuperar en segona convocatòria la unitat pendent, suspendrà tota l’assignatura, i haurà de tornar a matricular-se per al pròxim curs del total de l’assignatura. No es guardarà cap nota d’un curs per a un altre.


CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

Objectiu 1:

L’estudiant  ha de demostrar que coneix i sap valorar les possibilitats expressives i creatives del so en el cinema, la televisió, la publicitat i la ràdio. [A,C,D,E].

 

Objectiu 2:

L’estudiant  ha de demostrar que coneix els processos de producció del so en l’audiovisual: de la captació a la mescla. [A,E].

 

Objectiu 3:

L’estudiant  ha de demostrar que ha adquirit un criteri de valoració sonora d’una producció audiovisual professional. [ D,E ].

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Niqui, C. “Disseny i creativitat sonora. El so al cinema, la televisió, la ràdio i la música. Persones i tecnologies que hi intervenen. Col·lecció Manuals, 111, Editorial UOC, 2007. (ISBN: 978-84-9788-611-6)

Web Film Sound www.filmsound.org


BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

-Teoria Sonora

Chion, M. "La audiovisión". Ed.Paidós, 1993.

Chion, M. "Le son au cinéma". Ed.de l'Etoile, 1985.

Diversos autors. “Soundscape”.The school of sound lectures 1998-2001. Wallflower, Londres, 2003.

-Disseny de So

LoBrutto, V. “Sound-on-Film: Interviews with Creators of Film Sound”. Praeger Publishers, 1994.

Sonnenschein,D. “Sound design”.Michael Wiese Productions, 2001.

Whittington, W. “Sound design and science fiction”. University of Texas Press, 2007.

- Locució

Balsebre, A. "El lenguaje radiofónico". Ed. Cátedra, 1994.

Chion, M. "La voix au cinéma". Ed.de l'Etoile, 1982.

- Muntatge musical

Beltrán, R. "La ambientación musical". Ed.IORTV, 1984.

Gèrtrudix,M. “Música y narración en los medios audiovisuales”. Laberinto Ediciones, 2003.

-Composició musical

Chion,M. L. “La música en el cine”. Paidós, Barcelona, 1997.

Collins, K. “Game Sound”. MIT Press, Massachusetts, 2008.

Cueto,R."El lenguaje invisible". Festival de Cine de Alcalá de Henares,2003.

De Arcos,M. “Experimentalismo en la música cinematográfica”. Fondo de cultura económica de España, Madrid, 2006.

Nieto,J. “Música para la imagen”. Iberautor, Madrid, 2003 2na edició

Polite,P;Sánchez,S. “El sonido de la velocidad”. Alpha Decay, Barcelona,2005

Radigales, J. “La música en en cine”. Editorial UOC, Barcelona, 2008.

Rohmer, E. “De Mozart en Beethoven. Ensayo sobre la noción de profundidad en la música”. Ediciones Ardora, Madrid, 2005.

Rusell, L. “La música en el cine”. Cátedra, Madrid,1999.

- Enregistrament, postproducció i muntatge sonor

AItman, R. “Sound Theory/Sound Practice”. Routledge, 1992.

Amyes,T. " Técnicas de postproducción de audio en video y film". Ed. IORTV, 1992.

Beauchamp,R. “Design sound for animation”.Focal Press, 2005.

Forlenza, J.; Stone,T. “Sound for Picture: An Inside Look at Audio Production for Film and Television”. MixBooks, 1993.

Holman,T.”Sound for film and television”. Focal Press, 2000.

Katz, B. “La masterización de audio”. Escuela de cine y vídeo, 2005

Labrada, J. “El sentido del sonido. La expresión sonora en el medio audiovisual”.Alba, Barcelona, 2008.

Lewis,D.”Pratical art of motion picture sound”.Focal Press, 1999.

Lewis,D.”Uso práctico del sonido en el cine”. Escuela de cine y vídeo, Andoain 2007.

Murch,W.”In the blink of an eye”.Silman-James Press, 1995.

Rose,J.” Producing great sound for film and video (3ra edició). Focal Press, 2008

Sánchez-Biosca, V. "Teoría del montaje cinematográfico". Ed.Filmoteca de la

Generalitat Valenciana, 1991.

Weis, E.; Belton,J. “Film Sound: Theory and Practice”. Columbia University Press,1985.

- Reproducció de so discogràfic

Katz, M. “Capturing sound.”University of California Press, Londres, 2004.

- Reproducció de so cinematogràfic

Coutant, P.A. "La reproduction du son au cinéma".Ed.FEMIS, 1991.

Holman,T. “5.1 Surround Sound”. Focal Press, 2000

- Tecnologia del so

Alten,Stanley. El manual del audio en los medios de comunicación. Escuela de cine vídeo 2003.

Bartlett, Bruce. "Introduction to professional Recording Techniques". Howard W. Sams & Company. 1987

Collins, Mike E. Pro Tools for Music Production: Recording, Editing, and Mixing. Focal Press, Oxford, 2001.

Derry,Roger.PC Audio Editing. Focal Press, Oxford, 2003 (2na edició).

Gibson, David. The Art of Mixing: A Visual Guide to Recording, Engineering, and Production . Mix Bookshelf/ Mix Books, 1997

Holman, Tomlinson. Sound for film and television. Focal Press, Oxford, 2002 (2na edició).Inclou un CD Àudio.

Holman, Tomlinson. 5.1 Surround Sound: Up and Running. Focal Press, Oxford, 1999.

Katz, B. La masterización de audio. Escuela de cine y vídeo, 2005
Lewis Yewdall, David. Practical art of motion picture sound. Focal Press, Oxford, 1999 .Inclou un CD-ROM.

Mills, David. Williams, Philip. Professional Microphone Techniques. Mix Books. Hal Leonard Publishing Corporation, Milwaukee ,1998.

Owsinski, Bobby. The Mixing Engineer's Handbook. Mix Books. Hal Leonard Publishing Corporation, Milwaukee, 1999.

Recuero, M. "Técnicas de grabación sonora". Ed. IORTV, 1988.

Riley, Richard. Audio Editing With Cool Edit. PC Pub, 2002.

Sonnenschein,David. Sound design. Michael Wide Productions, Studiocity, 2001

Tribaldos,C. "Sonido profesional". Ed.Paranimfo, 1992.

Valenzuela, J.The Complete Pro Tools Handbook. Backbeat Books, San Francisco, 2002.

Webs recomanades

Disseny de so

Filmsound Daily www.filmsounddaily.com

Efectes

L’Art del Foley www.marblehead.net/foley/index.html

Sound FX www.soundfx.com/

Doblatge

El Doblaje www.eldoblaje.com

Música i audiovisuals

Film Music Magazine www.filmmusicmag.com

Film Sound www.filmsound.org/filmmusic

Tecnologia del so

Pronet Guide www.pronetguide.com

Surround Pro www.surroundpro.com

Links diversos www.audiotheatre.com/links.htm

Notícies d’ estudis i professionals del so

Pro Sound News www.prosoundnews.com

Mix on line www.mixonline.com


PREPARAT PER:   
Iván Gómez García
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ16/01/2017