CATALÀ   ESPAÑOL  
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Disseny Gràfic

CRÈDITS ECTS2,00
CODI DE L'ASSIGNATURABDIG
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  Castellà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GCTV
Grau en Cinema i Televisió
Optativa
Segon
----
GFCC
Tronc comú ciències de la comunicació
Optativa
Segon
----
GPME
Grau en Periodisme
Optativa
Segon
----
GPRP
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Optativa
Segon
----

PREREQUISITS

Coneixements bàsics dels programes: Indesign o Illustrator i Photoshop.

CONEIXEMENTS PREVIS

Cap

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

Cap

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

És una assignatura-taller teórica-pràctica que inicia els estudiants en els mecanismes de la conceptualització gràfica, la metodologia projectual i la realització de peces de comunicació visual. S’estudia el paper instrumental del disseny en els diversos àmbits de la comunicació professional.

El disseny gràfic és un llenguatge útil en totes les activitats de la comunicació visual: informatives, educatives, persuasives i d’entreteniment. L’assignatura vol introduir als estudiants en els fonaments del disseny gràfic per entendre quin és el paper d’aquesta disciplina en els mitjans de comunicació.

A les classes magistrals es treballen els fonaments teòrics del disseny i es desenvolupa un projecte, que emula un projecte professional real, per fomentar l’aprenentatge del treball en equip, desenvolupar la creativitat i adquirir destreses en la realització tan formal com argumentativa dels projectes.

A les classes de laboratori de la Unitat Formativa es realitzen exercicis pràctics per adquirir les habilitats bàsiques del disseny gràfic sota l’orientació del professor/a, i es desenvolupen activitats d'aprenentatge per facilitar l'ús de les eines digitals d'autoedició: vectorials, tractaments de textos i creació d'imatges digitals.

COMPETÈNCIES

a) Conèixer els àmbits d’aplicació del disseny gràfic i el seu paper en el marc de la comunicació visual i els mitjans de comunicació.

b) Introduir en el llenguatge, els mètodes, els processos i l’ús de les eines pròpies dels dissenyadors gràfics.

c) Potenciar el domini de les habilitats visuals i argumentatives.

d) Organització dels projectes professionals de disseny gràfic i en les tècniques de presentació.

e) Iniciar en el treball de recerca, anàlisi i interpretació de la informació, com a pas previ en qualsevol projecte gràfic.

f) Iniciar els estudiants en les tècniques d’autoedició per tal de poder dissenyar projectes de comunicació visual i fomentant l’autoaprenentatge dels programes (Indesign o Illustrator i Photoshop).

CONTINGUTS

1. Introducció a la cultura del disseny gràfic:

1.1. Què és el disseny: disseny gràfic i comunicació.

1.2. Àmbits especialitzats del disseny gràfic: del disseny editorial al disseny en publicitat.

2. Fonaments del disseny gràfic:

2.1. Tipografia.

2.2. Color.

2.3. Composició.

2.4. Retòrica de la imatge.

3. Desenvolupament d’un projecte de disseny gràfic:

3.1. Els processos i metodologies dels projectes de disseny.

3.2. La conceptualització gràfica.

3.3. La identitat visual corporativa com a projecte

3.4. Tècniques de presentació d’un projecte.

4. Una mirada a l’evolució dels estils del disseny gràfic:

4.1. Les escoles i els pioners del disseny.

4.2. Les tendències estètiques.

4.3. Els canvis tecnològics.

METODOLOGIA

Els continguts de l’assignatura de disseny gràfic s’imparteixen a través de:

a) Classes lectives, amb el suport del visionat de projectes de disseny gràfic i del visionat de productes audiovisuals.

b) Exercicis individuals a classe, seguint una guia i supervisió del professor/a.

c) Exercicis individuals fora de classe.

d) Presentacions a classe.

e) Preparació i realització d'exàmens.

Pel que fa a la Unitat Formativa, s'impartirà en forma de taller en el laboratoride disseny digital. Es facilitaran els tutorials dels programes informàtics (Indesign, Illustrator i Photoshop) per a l’autoaprenentatge per part dels alumnes i es respondran a classe qüestions relatives a l’aplicació dels programes d’autoedició a partir de la realització d’exercicis.

Al llarg de les sessions es practicarà en la creació de maquetes, organització reticular, definició de paletes de color, realització de dibuix vectorial, collage i fotomuntatges… vehiculats a través de:

a) Exercicis individuals i grupals a classe.

b) Exercicis individuals i grupals fora de classe.

c) Presentacions individuals i grupals a classe.

AVALUACIÓ

Avaluació general:

La nota global de l’assignatura resulta de la relació de quatre notes parcials:

1. Bloc General (50%):

      A. Examen final (35%)  

      B. Avaluació de la participació activa a classe (15%)

2. Unitat Formativa (50%):

     C. Realització d’un Projecte en equip, la seva presentació i entrega final (25%)

      C. Avaluació de treballs individuals i entrega final d’un Dossier (25%).

     

L’alumnat obligatòriament ha d’aprovar separadament els 2 blocs d'avaluació que componen l'assignatura: Bloc General i Unitat Formativa, així com les 2 parts que componen la Unitat Formativa (Projecte i Dossier d’exercicis). 

En la Unitat Formativa, pel seu caràcter de taller, el professor/a farà un seguiment tant del Projecte grupal com dels exercicis individuals. 

Cal que l'alumne participi d'aquest seguiment i assisteixi, tant a les classes-taller de la UF, com a les classes del Bloc Gral., com a mínim en un 70% per a ser avaluat de l'assignatura completa.


a) Primera convocatòria:

Si l'estudiant suspèn algun dels tres blocs d'avaluació (examen teòric, projecte en grup i dossier final d’UF), només haurà de recuperar la part d'avaluació pendent a través d’un nou examen teòric, un nou projecte (ara individual) i un examen pràctic (en el cas de la UF).

Si l'estudiant no es presenta a algun dels tres blocs d'avaluació (examen teòric, projecte en grup i dossier final d’UF) en la primera convocatòria, la seva nota serà de NO PRESENTAT i l'assignatura completa quedarà suspesa, no podent-se presentar a la segona convocatòria i, en conseqüència, haver-la de repetir al curs següent.

b) Segona convocatòria:

Si no s’aconsegueix recuperar la part o les parts suspeses en la segona convocatòria, l’assignatura quedarà suspesa en la seva totalitat: per al curs següent l’estudiant haurà de matricular-se de tota l'assignatura, i haurà de tornar a examinar-se de les tres parts d'avaluació.

Un cop aprovades les parts de l'assignatura, es farà la mitjana aritmètica segons els percentatges indicats anteriorment. Tant a la primera com a la segona convocatòria.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

Objectiu 1

Els estudiants han de demostrar que coneixen els àmbits d’aplicació del disseny gràfic i el seu paper en el marc de la comunicació visual [A, B, C, D].

Objectiu 2

Introduccions en el llenguatge, els mètodes, els processos i l’ús de les eines pròpies dels dissenyadors gràfics [A, B, C, D].

Objectiu 3

Potenciar el domini de les habilitats visuals i argumentatives, orals i escrites [A, B, C, D]. 

Objectiu 4

Iniciar els estudiants en les tècniques i l’aplicació dels programes d’autoedició per tal de poder dissenyar projectes de comunicació visual [B, C, D]. 


BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 KANE, J. Manual de tipografía. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2013 (3a tirada)

MEGGS, P. B. y PURVIS, A. W. Historia del diseño gráfico. RM Verlag, 2009

ROM, J. Las claves del diseño gráfico: lenguaje, metodología y proceso en el diseño de la comunicación visual. Barcelona: Trípodos, 2014.  


BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

Capítols complementaris a alguns aspectes del temari

CHAVES, N. La imagen corporativa. Teoría y práctica de la identificación institucional. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2013 (3a edición)

LUPTON, E. Pensar con tipos. Una guía clave para estudiantes, diseñadores, editores y escritores. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2011

ZIMMERMANN, Y. Del Diseño. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1998 

Casos d'estudi:
http://landor.com/#!/

http://www.clasebcn.com/es

http://www.morillas.com/web/english/default.html

http://www.ruizcompany.com

http://www.enricjardi.com/home.php

Arxiu:
http://adsoftheworld.com

http://visual.gi/logoteca/logos_c.html


Links inspiració:
http://ffffound.com

http://www.mr-cup.com/blog.html

Color:
https://kuler.adobe.com/es/

http://www.explorra.com/labs/travel-by-color

https://www.facebook.com/pages/The-Color-Community/229899917149697?fref=ts

PREPARAT PER:   
Antonio Maria Bueso Fernández Moscoso
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ22/07/2016