CATALÀ   ESPAÑOL  
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Direcció i gestió d'organitzacions

CRÈDITS ECTS3,00
CODI DE L'ASSIGNATURAA75097
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCastellà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
WURH
Màster Universitari en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans
Obligatòria
Primer
1r

COMPETÈNCIES QUE L'ESTUDIANT ADQUIREIX EN EL MÒDUL

MATÈRIA 1- Direcció i gestió d'organitzacions

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes a entorns nous o no massa coneguts en contexts més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

- CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis. 

- CG4 - Que els estudiants tinguin un pensament analític i crític que els hi permeti gestionar la informació i responsabilitzar-se dels seu aprenentatge. 

- CT5 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar els valors ètics en la pròpia conducta professional i en la gestió de les polítiques de recursos humans.

RESULTATS D’APRENENTATGE

- Els estudiants comprenen l’organització com a sistema i la interrelació entre el seus elements bàsics.  

- Els estudiants identifiquen els punts crítics per a una gestió coherent dels recursos humans.  

- Els estudiants valoren l’aportació de cada model de gestió de recursos humans. 

- Els estudiants identifiquen les pràctiques ètiques i com contribuir des dels recursos humans a la política de responsabilitat social de l’organitzaci

REQUISITS PREVIS

No es requereixen.

CONTINGUTS D'APRENENTATGE ABORDATS EN EL MÒDUL

MATÈRIA 1- Direcció i gestió d'organitzacions

1. Estratègia i gestió de les organitzacions

2. Visió, valors i cultura

3. Ètica i Responsabilitat Social Empresarial

4. Models per a la gestió estratègica del desenvolupament de persones i organitzacions.

METODOLOGIA D'ENSENYAMENT APRENENTATGE


Es combinaran les classes teòriques/expositives amb classes pràctiques (estudi de casos), treball individual (lectura i resum d'articles) i aprenentatge cooperatiu. 

L'aprenentatge cooperatiu estarà fonamentat en l'estudi i resolució de casos que seran treballats i corregits a classe i l'elaboració de projectes en petit grup. En la part que correspon a estratègies i models de gestió (80% de la nota de la matèria 1) els estudiants configuren equips de 3-4 persones per anar elaborant fora de l’horari lectiu un Business Plan durant els tres primers mesos d’implementació del màster. Aquest projecte és presentat i defensat per cada equip a l’última sessió destinada al tema 1, sessió que es fa de manera diferida en el calendari justament per donar temps a una elaboració més acurada, tot incorporant al projecte altres aspectes econòmics, financers i de gestió que els estudiants han anat aprenent en les classes d’altres matèries. 

Activitats formatives més siginificatives:

- Classe teòrica: exposició de continguts de cada matèria. Orientació sobre el treball que han de realitzar en petits grups (Business Plan) al llarg del primer trimestre.

- Classe pràctica: Estudi de casos de manera individual i en petit grup

- Estudi i treball autònom individual: Lectures d’articles, resums i/o mapes conceptuals.

SISTEMA D'AVALUACIÓ DE L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES I ESTRATÈGIES DE RECUPERACIÓ

L’avaluació serà continuada i final:

L'avaluació continuada sobre les competències de la matèria es farà de manera individual i grupal a partir de l’anàlisi de casos, proves de desenvolupament i de resolució de problemes, treballs i projectes.

A més dels casos a resoldre en petit grup al llarg de les sessions, els estudiants hauran d'elaborar i defensar a classe, com a resum integrador del contingut estudiat, un projecte en petit grup (Business Plan), que constituirà el 50% de la nota final, i hauran de resoldre un cas final de manera individual, que constituirà un 50 % de la nota final.  Aquestes activitat tenen un pes del 80% en la nota final de la matèria 1

Pel que fa a la sessió d’ètica i valors i a la sessió de responsabilitat social, els estudiants preparen un treball individual i un treball en equip (50% i 50%), que acaben comptant i completant amb el 20% restant el pes avaluatiu de la matèria 1.   

• Per mitjà dels sistemes preparats a tal efecte i en el període establert per la facultat, l'estudiant haurà d'avaluar el mòdul. Aquesta avaluació forma part del procés d'ensenyament-aprenentatge i és molt important per al desenvolupament de la matèria, ja que ajudarà el professorat que l'imparteix a millorar la qualitat del pla docent.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

MATÈRIA 1- Direcció i gestió d'organitzacions

Amat i Salas, O. (2008). Análisis integral de empresas. Barcelona: Bresca Editorial. S.L.
Camacho, I., Fernández, J.L., González, R., Miralles, J.(2013). Ética y Responsabilidad Social. Bilbao: Desclée De Brouwer.
Cortina, A. (2013). ¿Para quésirverealmente la ética?  Barcelona: Paidós.
Costa, A.M. (1998). Gestió de la qualitat en un món de serveis. Barcelona: Edicions Gestió 2000.
Freije, A. (1993). Estrategia y políticas de empresa. Bilbao. Ediciones Deusto, S.A.
Herrero, S. (2003). Cómo crear una empresa. Madrid: Boletín Oficial del Estado, 2003.
Lozano, J. Mª.(2009): La empresa ciudadana como empresa responsable y sostenible. Madrid: Trotta.
Nueno, P. (2011). Emprendiendo hacia el 2020. Barcelona: Ediciones Deusto. 
Nou Plà General de Comptabilitat. Text complet. ReialDecret 1514/2.007, de 16 de novembre
Pérez, J.A. (2007). Gestión por processos. Madrid: Esic Editorial. 

PREPARAT PER:   
Antonio Chaves Lechuga
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ04/10/2016