CATALÀ     
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Direcció d'Actors

CRÈDITS ECTS3,00
CODI DE L'ASSIGNATURABDIRACT
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  Castellà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GCTV
Grau en Cinema i Televisió
Optativa
Tercer
----
GPME
Grau en Periodisme
Optativa
Tercer
----
GPRP
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Optativa
Tercer
----

PREREQUISITS

No n'hi ha

CONEIXEMENTS PREVIS

No n'hi ha

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

No n'hi ha

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

L'assignatura Direcció d’Actors és una introducció de l’alumne/a en l’àmbit del treball amb l’actor.  L’actor és el motor fonamental en el qual se sustenta l’acció dramàtica tant en el cinema, la televisió, o la publicitat. Així doncs, l’assignatura, té com objectiu despertar la capacitat d’observació i d’anàlisi, i la creativitat de l’alumne/a envers el món de la direcció d’actors, subministrant eines, coneixements, i vocabulari útil per a fer possible una bona comunicació amb l’actor. L'assignatura s'estructura en dos blocs que faciliten l'aprenentatge de les principals competències: primer, un aparell teòric que aporta una visió específica dels sistemes fonamentals en la interpretació contemporània; i segon, una unitat formativa que consisteix en l’aplicació pràctica dels conceptes introduïts en l’apartat teòric de la direcció d’actors. Aquesta assignatura ofereix conceptes metodològics referents a la comunicació del director amb l’actor, imprescindibles alhora de posar en pràctica les habilitats comunicatives individuals, essencials també en el terreny del periodisme, publicitat, relacions públiques i, òbviament, en el cinema i la televisió. Dins del pla d'estudis, esdevé un punt de partida per iniciar-se en el món de la direcció d’actors, just en el moment que l’alumne/a comença a consolidar una coneixements teòrics, pràctics i tècnics en el terreny de la comunicació audiovisual.

COMPETÈNCIES

Les competències estableixen els objectius d'aprenentatge de Direcció d’Actors.

 3. Capacitat per a crear i dirigir la posada en escena de produccions audiovisuals responsabilitzant-se de la direcció d’actors.

         3.1 Domini dels conceptes teòrics bàsics referents a la direcció d’actors.

         3.2 Capacitat de posar en pràctica les habilitats de direcció d’actors.

CONTINGUTS

Bloc general

1.         Tendències Interpretatives del segle XX.

                  1.1- Evolució de la interpretació (teatre, cinema, televisió).

1.2- Stanislavsky (actuació mecànica vs orgànica).

                  1.3- Deixebles de Stanislavsky.

                  1.4-         Actors Studio.

                  1.5- Brecht. Grotowski. Lecoq.

2.         Anatomia de l’actor (nocions tècniques sobre interpretació).

                  2.1- La imaginació (variables de la imaginació).

                  2.2- El cos i la veu (l’instrument de l’actor).

2.3- Sistemes de construcció del personatge.

3.El treball del director amb l’actor.

3.1- Tècnica i eines del director.

3.2- Direcció per resultats vs solucions ràpides.

3.3- Anàlisi del subtext i els objectius.

3.4- El càsting i l’assaig. 


Unitat Formativa: Pràctiques de direcció 

  1. Direcció d’una seqüència.
  2. Exercicis de coaching de interpretació.

METODOLOGIA

La metodologia de l'assignatura es fonamenta en la relació entre el bloc general i les unitats formatives en quant espais docents diferenciats. El “Bloc general” correspon a les sessions docents més orientades en input teòric de l’assignatura. La metodologia a emprar combinarà la classe magistral de continguts, el visionat de productes audiovisuals a comentar, lectura de textos de la bibliografia recomanada, i exercicis pràctics d’observació a l’aula. La “Unitat formativa” consisteix en la realització d’un projecte audiovisual portat a terme en grups de màxim quatre alumnes. I tindrà com objectiu el rodatge d’una seqüència, posant èmfasi en la direcció d’actors. El DVD resultant del treball serà visionat i comentat a classe.

Bloc general

a.   Classes lectives

b.   Exercicis individuals a classe

c.  Lectura de textos (llibres, articles, capítols).

d.  Visionat de productes audiovisuals.

f.      Exercicis de grup a classe.

h.    Exercicis pràctics amb equipaments tecnològics.

j.   Participació a classe.

l.       Realització d’examen.

o.  Presentació de projectes, memòries o informes.

 

Unitat formatives

f.        Exercicis de grup a classe.

h.    Exercicis pràctics amb equipaments tecnològics.

j.     Participació a classe.

o.    Presentació de projectes.

 

AVALUACIÓ

La nota global de l’assignatura resulta de la relació de les notes parcials:

 1. Bloc general: 65% del total de l'assignatura, dividit segons:

· Examen final escrit: 40%

· Avaluació d’exercicis: 25% 

Aquest bloc es considera un conjunt unit i coherent, de manera que l'estudiant no es podrà presentar a l'examen final si no ha realitzat un mínim del 70% dels exercicis i treballs marcats pel professor a classe, en el moment i la forma que s’indiquin. La mitjana dels exercicis amb el resultat de l’examen final, segons els tants per cent indicats abans, donarà la nota final de l’assignatura.

2. Unitat formativa 1 (Pràctica de direcció) 35% de la nota final:

· Avaluació del projecte: 25%

. Avaluació d’exercicis: 10%

La unitat formativa es considera un conjunt unit i coherent, de manera que l'estudiant no se l’avaluarà si no ha realitzat un mínim del 70% dels exercicis i treballs marcats pel professor a la unitat formativa, en el moment i la forma que s’indiquin.

L’alumnat, obligatòriament, ha d’aprovar, separadament, els dos blocs d'avaluació que componen l'assignatura: l'avaluació del bloc general i de la unitat formativa. Aquesta norma general es concreta de la manera següent:

a)    Primera convocatòria

Si, a la primera convocatòria, algun dels dos blocs d'avaluació queda suspès, l’alumnat tindrà l'assignatura suspesa.

b) Segona convocatòria

A la segona convocatòria, l’alumnat només haurà de recuperar el bloc o els blocs d'avaluació pendents. En el cas de l'examen de recuperació del bloc general, només podrà presentar-s'hi si ha fet i lliurat, quan i com corresponia, un mínim del 70% dels exercicis programats. En el cas de la prova de recuperació de les Unitat Formatives només podrà presentar-s'hi si ha complert la condició prèvia d'avaluació de la unitat.

Si no aconsegueix recuperar la part o les parts suspeses a la segona convocatòria, suspendrà tota l’assignatura: per al curs següent, haurà de matricular-se de la totalitat de l'assignatura, i haurà de tornar a examinar-se dels tres blocs d'avaluació.

Un cop aprovats els dos blocs de l'assignatura, es farà la mitjana aritmètica segons els percentatges indicats anteriorment. Tant a la primera com a la segona convocatòria, si la mitjana de l’assignatura és superior a 5, però s’ha suspès algun dels tres blocs, s’assignarà un 4.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

L'avaluació d'aquesta assignatura es farà segons els següents paràmetres:

Bloc general

A. Examen escrit

B. Avaluació d'exercicis individuals

D. Avaluació dels informes de lectures o visionats

 Unitats formatives

B. Avaluació d'exercicis individuals

C. Avaluació d’exercicis en grup (el projecte)

 Criteris d'avaluació dels resultats:

 Competència 3

3. Capacitat per a crear i dirigir la posada en escena de produccions audiovisuals responsabilitzant-se de la direcció d’actors.

         3.1 – L’estudiant ha de demostrar tenir el domini dels conceptes teòrics bàsics referents a la direcció d’actors descrits a l’apartat 6 de continguts [A,B,C,D].

         3.2 – L’estudiant haurà de mostrar la seva capacitat de posar en pràctica les habilitats descrites en l’apartat (6.3 de continguts) [B,C].

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

El professor seleccionarà fragments de lectura obligatòria o recomanada d'entre els següents textos.

 

BARR, Tony, Actuando para la cámara. Manual de actores para cine y TV con ejercicios de Erik Stephan Kline, Plot Ediciones, Madrid, 2005.

CHEJOV, Michael, Sobre la técnica de la actuación, Alba Editorial, 1999.

OSIPOVNA Knébel, Maria, El último Stanislavsky. Editorial Fundamentos, 1996.

WESTON, Judith, La dirección de actores, como obtener actuaciones memorables para cine y televisión, Fluir Ediciones, La Coruña, 2004.

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

 

DESUCHE, Jacques. La técnica teatral de Bertold Brecht, Libros Tau.

H.HETHMON, Robert, El Método del Actors Studio. Editorial Fundamentos, 1972.

HAGEN, Uta, Un reto para el actor, Alba Editorial, 2002.

LAYTON, William, ¿Por qué? Trampolín del actor, Editorial Fundamentos, 1990.

RICHARDS, Thomas, Trabajar con Grotowski sobre las acciones físicas, Alba Editorial, 2005.

 

PREPARAT PER:   
Iván Gómez García
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ16/01/2017