PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Comunicació

CRÈDITS ECTS6,00
CODI DE L'ASSIGNATURAGFCOMU
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  Castellà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GFIS
Grau en Fisioteràpia
Bàsica
Segon
----

PREREQUISITS

[-]

CONEIXEMENTS PREVIS

Haver cursat l'assignatura de Psicologia [-]

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

[-]

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

Aquesta assignatura aporta a l’estudiant les competències, coneixements i habilitats necessàries per a poder expressar-se verbalment i no verbalment en un context de ciències de la salut. A més es pretén que l’estudiant sigui capaç de poder identificar de forma correcta el to i la terminologia adequada en el tracte amb els pacients.

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA

Que els graduats del programa de Fisioteràpia adquireixin els coneixements i desenvolupin les habilitats que s’indiquen a continuació:

 

 1. Comunicar-se eficaçment amb els seus interlocutors en un entorn professional.
 2. Treballar les seves habilitats comunicatives verbals i no verbals per millorar la seva interacció amb els altres.
 3. Qüestionar, interpretar i raonar críticament tot tipus d'informació i gestionar correctament les fonts d'informació.
 4. Capacitat d'expressió, davant de persones i grups, amb rigor científic i claredat.
 5. Aprendre a desenvolupar les seves tasques professionals amb paràmetres d'ètica professional i conèixer els codis deontològics i règims jurídics corresponents.
 6. Conèixer les fonts d'informació bàsiques en matèria de salut i saber aprofitar el potencial que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació.

CONTINGUTS

1. Introducció a la comunicació humana

 • El model de la comunicació.
 • El llenguatge.
 • Control i organització del llenguatge.
 • L’aprenentatge de la comunicació humana: El procés evolutiu.
 • Els sentits.
 • Els rols en la comunicació.
 • Comunicació verbal i no verbal.

2. El procés comunicatiu

 • La percepció de la realitat.
 • Percepció subliminal.
 • Percepció selectiva.
 • El procés cognitiu.
 • El procés psicofisiològic.

3. Tipus de comunicació

 • Sistemes.
 • Funcions.
 • La comunicació verbal.
 • La comunicació no verbal. Aprenentatge de la comunicació no verbal.
 • Comunicació paralingüística: el volum, el to, la velocitat, el ritme, la dicció i l’accentuació.
 • L’expressió corporal: el rostre, la mirada, el somriure, el gest, la postura corporal, les conductes inconscients.
 • La proxèmica: la bombolla personal, el tacte, les olors.
 • Altres senyals no verbals.

4. L’escolta activa

 • Escoltar no és sentir.
 • Conductes que faciliten l’escolta.
 • El silenci.
 • Escoltar en funció de la persona.

5. El contacte amb el pacient. Entrevista.

 • Objectius.
 • Contingut.
 • Conèixer el pacient.
 • Llenguatge i estil.
 • El comiat.
 • Aprendre a improvisar.

6. La comunicació i la relació amb els diferents agents de l’entorn sanitari.

 • Comunicació científica.
 • Comunicació publicitària.
 • La indústria i el mercat de la salut.

7. Principis i conceptes de màrqueting.

METODOLOGIA

L’assignatura s’imparteix a través de classes teòrico/pràctiques. Es combinen classes magistrals amb sessions de grup reduït en les quals es treballen les habilitats comunicatives orals i escrites i s’analitzen casos pràctics relacionats amb l’àmbit sanitari (campanyes publicitàries, articles de premsa, entrevistes,...). La participació activa de l’estudiant, tant mitjançant treballs individuals com en grups, és bàsica per a superar aquesta assignatura.

AVALUACIÓ

Primera convocatòria.

50% de la nota mitjançant un examen test (teoria). Cada dues respostes incorrectes es resta una resposta que estigui bé.

40% de la nota mitjançant la valoració del treball i de les exposicions individuals (pràctica).

10% de la nota mitjançant la valoració del treball en grup (pràctica).

La nota final de la primera convocatòria correspondrà a cada un dels percentatges indicats.
La no presentació a una prova es qualificarà amb un 0. No s'accepta la presentació de cap prova després del termini indicat en cada cas.
Per aprovar l'assignatura cal tenir aprovades les dues parts amb un mínim de 5 cada part (teoria i pràctica).
 
 
Segona convocatòria.
 
Alumnes que no hagin superat la primera convocatòria.
 
Cal presentar-se a la part suspesa de l'assignatura: teoria i/o pràctica.
Teoria: examen tipus test. Cada dues respostes incorrectes es resta una resposta que estigui bé.
Pràctica: prova pràctica.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

Objectiu 1:

L’estudiant ha de poder comunicar-se efectivament amb els seus interlocutors en un entorn professional.

 

Objectiu 2

L’estudiant ha de treballar les seves habilitats comunicatives verbals i no verbals, per tal de millorar la seva interacció amb els altres.

 

Objectiu 3:

L’estudiant ha de ser capaç de qüestionar, interpretar i raonar críticament tota mena d’informació i gestionar correctament les fonts d’informació.

 

Objectiu 4:

L’estudiant ha de ser capaç d’expressar-se, davant de persones i grups, amb rigor científic i claredat.

 

Objectiu 5:

L’estudiant ha d’aprendre a desenvolupar la seva tasca professional sota els paràmetres de l’ètica professional i conèixer els codis deontològics i règims jurídics corresponents.

 

Objectiu 6:

L’estudiant ha de conèixer les fonts d’informació bàsiques en matèria de salut i saber aprofitar el potencial que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

- Breton P. Argumentar en situaciones difíciles. Barcelona: Ed. Paidós; 2005.

- Clèries X. El pacient té la paraula. La comunicació amb els professionals de la salut. Barcelona: Ed Viguera; 2009

- Ruiz R. Comunicación clínica. Madrid: Ed. Médica Panamericana; 2014.


BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

- Abascal F. Como se hace un plan de estrategia: la teoría del marketing estratégico. Madrid: Esic; 2004.

- Cubillo JM. Marketing sectorial. Madrid: Esic; 2008.

- Franquesa E, dir. Diccionari de comunicació empresarial. Publicitat, relacions públiques i màrqueting. Barcelona: Termcat-Enciclopedia Catalana; 1999.

- Jiménez MA. Marketing de los servicios de la salud para no marketinianos. Madrid: Pirámide; 2015.

- Kotler P, Lane K. Dirección de marketing. Madrid: Pearson; 2012.

- Kotler P. Los 80 conceptos esenciales de marketing. De la A a la Z. Madrid: Pearson; 2003.

- Lupíañez-Villanueva F. Salut i societat xarxa. Barcelona: Ed Ariel; 2009.

- Munuera JL. Estrategias de marketing, de la teoría a la práctica. Madrid: Esic; 2006.

- Pasquali A. Comprender la comunicación. Barcelona: Ed. Gedisa; 2007.

- Serra JC, ed. Marketing farmacéutico. Madrid: Bresca; 2010.

- Toutain F. Sobre l’escriptura. Barcelona: Blanquerna Tecnologia i Serveis; 2000.

- Weston A. Las claves de la argumentación. Barcelona: Ed. Ariel; 2001.


PREPARAT PER:   
Lluís Sardà Tañà
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ11/10/2016