CATALÀ   ESPAÑOL  
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Comunicació Corporativa

CRÈDITS ECTS4,00
CODI DE L'ASSIGNATURABCOMCOR
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  Anglès  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GPME
Grau en Periodisme
Obligatòria
Tercer
----

PREREQUISITS

Avís important: s'impartirà en anglès l'assignatura del grup de Josep Maria Brugués pels matins.

CONEIXEMENTS PREVIS

No n’hi ha.

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

No n’hi ha.

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

L’assignatura descriu els escenaris de comunicació de les empreses i institucions, les seves estratègies de planificació i les eines que utilitzen. A banda, repassa els perfils professionals que participen en aquesta comunicació, com el rol del cap de premsa i el de director/a de comunicació, entre d’altres.

La unitat formativa "La comunicació d’emergència i de crisi" se centra en la situació comunicativa excepcional que viuen empreses i institucions en determinades ocasions, com són les situacions d’emergència i/o de crisi. La unitat formativa analitza què es considera un escenari de crisi i com afecta a les estratègies de comunicació corporativa que s’han introduït en el grup sencer.

L’assignatura aborda un dels escenaris professionals de la comunicació que, al marge del periodisme tradicional, es presenten avui en dia com a sortides laborals per als alumnes. D’altra banda, pretén fer l’anàlisi d’un entorn, el dels gabinets de premsa i/o de comunicació, amb el qual els futurs periodistes hauran de, necessàriament, conviure.

L’assignatura Comunicació Corporativa pertany al Mòdul 5, Fonaments de l’activitat professional del periodisme, i forma part dels crèdits obligatoris definits per la Facultat d’acord amb la legislació estatal.

Aquesta assignatura està estretament vinculada a l’assignatura del Mòdul 4 Introducció al Periodisme i de manera especial a la seva Unitat Formativa “Periodisme més enllà dels mitjans: introducció a la Comunicació Corporativa”, que s’imparteix el 2n Curs.

A part dels continguts específicament periodístics, Comunicació Corporativa té aspectes vinculats amb l’assignatura obligatòria de 4t Curs i del mateix Mòdul 4 Empresa Periodística, i alhora amb alguns dels continguts que els estudiants ja hauran vist a 2n Curs en l’assignatura de formació bàsica Economia i nocions estadístiques que pertany al Mòdul 2.


COMPETÈNCIES

Les competències que a continuació s’enumeren marquen els objectius d’aprenentatge de la pràctica periodística en el terreny de la comunicació institucional i/o empresarial. L’assoliment d’aquestes competències condicionarà els aspectes avaluables de l’assignatura.

1.- Coneixement de les teories i procediments propis de la Comunicació Corporativa.

2.- Capacitat i habilitat per a utilitzar les tecnologies, tècniques informatives i comunicatives.


CONTINGUTS

Grup Sencer

  1. Introducció a la Comunicació Corporativa
                a. Principis bàsics
                b. La imatge corporativa
                c. La figura del Dircom
                d. El pla de comunicació
     
     2.   El departament de premsa
                a. El rol d'aquest departament en l'estratègia de comunicació corporativa.
                b. Els principals mecanismes d'incidència de les fonts institucionals en les agendes temàtiques dels mitjans: Gatekeeper/newsmarking/agendasetting.
                c. El cap de premsa.
                d. Les eines d'un departament de premsa: notes, convocatòries, dossiers, entrevistes, pressroom i altres. 
                e. L'ús de les xarxes socials. 

     3.  El portaveu de l'organització

     4.  La comunicació interna
                a. La Comunicació Interna com a eina de la comunicació corporativa.
                b. El pla de comunicació interna.
                c. Tipus de comunicació interna i eines.
                d. El màrqueting intern o la comunicació interna?

     5.  El màrqueting social i la responsabilitat social corporativa

Unitat formativa: La comunicació d’emergència i de crisi

  1. Què és una crisi? Les definicions del concepte.
  2. Hi ha una manera de comunicar especial per a les crisis?
  3. Tipologies de crisi.
  4. El cicle de vida d’una crisi.
  5. La gestió de la comunicació d’una crisi.
                - El treball previ: el pla de comunicació de crisi.
                - La gestió de la crisi.
                - La post crisi.


METODOLOGIA

Recursos metodològics de l’assignatura:

a) Classe lectiva
b) Exercicis individuals a classe
c) Exercicis individuals fora de classe
d) Lectura de textos (llibres, articles, textos)
e) Visionat de productes audiovisuals
f) Exercicis en grup a classe
g) Exercicis en grup fora de classe
h) Exercicis pràctics amb equipaments tecnològics
i) Presentacions a classe
j) Participació a classe
k) Preparació d’exàmens
l) Realització d’exàmens

1.- Grup Sencer

L’assignatura buscarà l’aplicació pràctica i immediata dels diversos conceptes teòrics desenvolupats a classe. Per tant, es faran classes magistrals (a) acompanyades del raonament i l’argumentació dels alumnes (j) i una aplicació pràctica en diversos formats, des de treballs individuals a treballs en grup fets a la mateixa aula o fora de classe amb la possible aplicació d’equipaments tecnològics (b, c, d, e, f, g, h).

Al final del semestre, els estudiants hauran de realitzar un examen que inclourà totes les qüestions abordades a l’assignatura (k,l).

2.- UF: La comunicació d’emergència i de crisi

La unitat formativa combinarà la classe magistral (a) amb els exercicis pràctics tant individuals com en grup (b, c, f, g,).


AVALUACIÓ

La nota global de l’assignatura resulta de la relació de dues notes parcials: la del Grup Sencer i la de la UF. L’avaluació global es farà a partir d’aquests paràmetres:

A Examen escrit
C Avaluació d’exercicis individuals
D Avaluació d’exercicis en grup
F Avaluació de presentacions a classe
H Avaluació de projectes, memòries i informes

Grup Sencer: 65% del total de l’assignatura, dividit segons:

A              Examen final escrit (60% de la nota)
C              Avaluació d’exercicis individuals (20%)
D, F, G      Avaluació d’exercicis en grup (20%)

Els alumnes hauran de presentar com a mínim el 75% del total dels treballs per poder ser avaluats, en el temps i format indicat pel professor. La mitjana de la nota dels treballs es farà sempre sobre el 100%, al marge del nombre de treballs que hagin presentat. En cas contrari, rebrà una qualificació de “No Presentat” del bloc general de l’assignatura. L’alumne que no es presenti a l’examen tindrà una qualificació de “No Presentat” de la part del grup sencer de l’assignatura. 

RECUPERACIÓ

Els alumnes suspesos tindran opció a recuperació en segona convocatòria mitjançant la realització d’un examen que continuarà tenint el valor del 60% de la nota final, ja que se li mantindrà la nota dels exercicis realitzats durant el curs.

UF: 35% de la nota de l’assignatura, dividit segons:

C                  El 60% de la nota serà un exercici d’aplicació dels coneixements de la UF.
D, F, G          El 40% restant sortirà dels treballs fets al llarg de la UF.

Els alumnes hauran de presentar com a mínim el 75% del total dels treballs de classe per poder ser avaluats. La mitjana de la nota dels treballs es farà sempre sobre el 100%, al marge del nombre de treballs que hagin presentat.

Si no es lliura el treball del 60% de la nota en la data assenyalada a l’alumne li constarà un NP a la UF i a l’assignatura en la primera avaluació.

RECUPERACIÓ

Els alumnes suspesos tindran opció a recuperar la unitat formativa en segona convocatòria mitjançant la realització d’un treball individual que caldrà lliurar en el format i la data indicats pel professor.

NOTA IMPORTANT: En cap cas no es considerarà aprovada l’assignatura si no s’han aprovat els continguts del grup sencer i les unitats formatives perseparat. L'estudiant podrà recuperar, en segona convocatòria, només la part no superada.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

Competència 1:

L’alumne ha d’acreditar que té capacitat i habilitat per a utilitzar les tecnologies i tècniques informatives i comunicatives pròpies de la Comunicació Corporativa.

Competència 2:

L’alumne ha d’acreditar que ha adquirit el coneixement de les teories i procediments propis de la Comunicació Corporativa.


BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Grup Sencer

GARCIA OROSA, B. Gabinetes de comunicación on line. Claves para generar información corporativa en la red. Sevilla; Zamora: Comunicación social, ediciones y publicaciones, 2009

Unitat Formativa

CONTRERAS, D. La gestión de crisis en la comunicación organizacional. Madrid: Análisis, 2006.

SÁNCHEZ CALERO, M. L. La información especializada en la gestión de crisis. Madrid:  Fragua, 2006.


BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

ALMENDRA, J (et alt.). Comunicación interna en la empresa. Barcelona: Editorial UOC, 2005.

ARROYO, L. / YUS, M. Los cien errores de la comunicación de las organizaciones. Madrid: Editorial ESIC, 2008.

COSTA, J.J. Imagen corporativa en el siglo XXI. Buenos Aires: la Crujía, 2001.

FERNÁNDEZ, S. Como gestionar la comunicación en organizaciones públicas y no lucrativas. Madrid: Ed. Narcea, 2007.

FITA, J. Comunicación en programas de crisis. Barcelona: Gestión 2000, 1999.

GARCÍA JIMÉNEZ, J. La Comunicación Interna. Madrid: Jesús García Jiménez, 1998.

GONZÁLEZ SOLAS, J. Identidad visual corporativa. La imagen de nuestro tiempo. Madrid: Síntesis, 2002.

GONZÁLEZ HERRERO, A. Marketing preventivo: la comunicación de crisis en la empresa. Barcelona: Bosch Casa Editorial, 1998.

KAPFERER, J.N.. La marca, capital de la empresa. Barcelona:Planeta d’Agostini, 1994

LÓPEZ-QUESADA GIL, M. ¡Estamos en crisis! Madrid: CIE Dossat 2000, 2003.

MAAREK, P.J. Marketing político y comunicación. Claves para una buena información política. Barcelona: Paidós, 1997.

ONGALLO, C. Manual de Comunicación. Guía para gestionar el conocimiento, la información y las relaciones humanas en empresas y organizaciones. Madrid: Dykinson, 2000.

PIÑUEL, J.L. Teoría de la comunicación y gestión de las organizaciones. Madrid: Síntesis, 1998.

RAMÍREZ, T. Gabinetes de Comunicación. Funciones, disfunciones e incidencia. Barcelona: Bosch Comunicación, 1996.

ULMER, R., SELLNOW, T. & SEEGER, M. Effective crisis communication. USA: SAGE Publications, 2007

VILLAFAÑE, J.J. Imagen Positiva. Gestión estratégica de la imagen de las empresas. Madrid: Pirámide, 1998

WESTPHALEN, M.H. / PIÑUEL, J.L. La dirección de comunicación. Madrid: Ediciones del Prado, 1993.


PREPARAT PER:   
José Maria Brugués del Moral • Daniel Martí Garín
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ22/07/2016