CATALÀ   ESPAÑOL  
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Competències tècniques complementàries en gestió de persones

CRÈDITS ECTS3,00
CODI DE L'ASSIGNATURAA75100
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  Castellà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
WURH
Màster Universitari en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans
Obligatòria
Primer
1r

COMPETÈNCIES QUE L'ESTUDIANT ADQUIREIX EN EL MÒDUL

CT5- Que els estudiants siguin capaços d’integrar els valors ètics en la pròpia conducta professional i en la gestió de les polítiques de recursos humans.

CT2- Que els estudiants sàpiguen obtenir, processar de manera crítica i comunicar la informació per transformar-la en coneixement i aplicar-la en contextos organitzacionals.

CE2- Que els estudiants tinguin la capacitat de generar i implementar noves tècniques, idees i conceptes per la millora de les persones i la gestió dels Recursos Humans.


RESULTATS D’APRENENTATGE:

- Els estudiants són capaços de dissenyar eines per a la gestió de plans de carrera i sistemes de promoció.

- Els estudiants coneixen metodologies per a la gestió del talent, el compromís i el clima.

REQUISITS PREVIS

No es requereixen.

CONTINGUTS D'APRENENTATGE ABORDATS EN EL MÒDUL

1. Plans de carrera i sistemes de promoció.

1.1. La carrera professional: paràmetres de mesura, tipus de carrera, etapes.

1.2. Els plans de carrera: concepte, avantatges i inconvenients, aplicació d’un pla de carrera.

2. Gestió del talent.

2.1. Delimitació del concepte.

2.2. Estratègies de captació de professionals qualificats.

2.3. Administració d’oportunitats de captació i desenvolupament.

2.4. Exemples de programes de Talent Management.

3. Gestió del clima.

3.1. Delimitació conceptual i tipologia de climes organitzacionals.

3.2. Variables influents en el clima organitzacional.

3.3. Eines i sistemes d’identificació i avaluació d’indicadors.

3.4. Exemples actuals en la praxis professional.

METODOLOGIA D'ENSENYAMENT APRENENTATGE

Es combinaran classes teòriques/expositives, classes pràctiques, estudi de casos, aprenentatge basat en problemes, simulacions, sessions de treball amb experts, pràctiques a l’aula i tècniques de treball grup.


SISTEMA D'AVALUACIÓ DE L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES I ESTRATÈGIES DE RECUPERACIÓ

L'evaluació de la matèria es farà a partir de una prova escrita amb preguntes obertes relacionades amb els principals continguts treballats. La prova consta de quatre preguntes que cal desenvolupar.

• Per mitjà dels sistemes preparats a tal efecte i en el període establert per la facultat, l'estudiant haurà d'avaluar el mòdul. Aquesta avaluació forma part del procés d'ensenyament-aprenentatge i és molt important per al desenvolupament de la matèria, ja que ajudarà el professorat que l'imparteix a millorar la qualitat del pla docent.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 • Davis, K. & Newstrom, J.W. (1995). El comportamiento humano en el trabajo: comportamiento organizacional (8ª ed.). México: McGraw-Hill.
 • Dolan S.L. (2003). La gestión de recursos humanos: preparando profesionales para el siglo XXI. Madrid: McGraw-Hill.
 • Dychtwald, K., Erickson, T. & Morison, R. (2007). Retención del talento. Madrid: Lid.
 • Gan, F. & Berbel, G. (2007). Manual de recursos humanos. Barcelona: UOC.
 • Gan, F. & Soto, R. (2007). Carrera profesional: claves,competencias y vitaminas. Madrid: Díaz de Santos.
 • Gómez-Mejía, L.R., Balkin, D.B. & Cardy, R.L. (2005). Gestión de recursos humanos. Prentice Hall.
 • Harris, M. (2000). Human Resource Management. A Practical Approach. Ohio: Thomson.
 • Milkovich, G.T. & Boudreau, J.W. (1994). Dirección y Administración de Recursos Humanos. Addison-Wesley Iberoamericana.
 • Puyol , L. (2007). Dirección y gestión de recursos humanos (3ª ed.). Madrid: Díaz de Santos.
 • Rodríguez, M.L. (2003). Cómo orientar hacia la construcción del proyecto professional. Desclée De Brouwer.
 • Zarzo, V. & Rodríduez, A. (Dirs.), Martín-Quirós, M.A. & Díaz, F. (Coords.) (2008). Psicología de los grupos y de las organizaciones. Madrid: Pirámide.
PREPARAT PER:   
Miguel Angel Pellicena Sánchez
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ03/10/2016