CATALÀ   ESPAÑOL  
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Competències tècniques bàsiques en gestió de les persones

CRÈDITS ECTS9,00
CODI DE L'ASSIGNATURAA75099
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  Castellà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
WURH
Màster Universitari en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans
Obligatòria
Primer
1r

COMPETÈNCIES QUE L'ESTUDIANT ADQUIREIX EN EL MÒDUL

CT2- Que els estudiants sàpiguen obtenir, processar de manera crítica i comunicar la informació per transformar-la en coneixement i aplicar-la en contextos organitzacionals.

CT5- Que els estudiants siguin capaços d’integrar els valors ètics en la pròpia conducta professional i en la gestió de les polítiques de recursos humans.

CE2- Que els estudiants tinguin la capacitat de generar i implementar noves tècniques, idees i conceptes per la millora de les persones i la gestió dels Recursos Humans.

CE5- Que els estudiants coneguin i desenvolupin les polítiques pròpies de recursos humans.

CE6- Que els estudiants siguin capaços d’adequar les pràctiques a la satisfacció de les necessitats dels seus clients interns i externs, contribuint als objectius organitzacionals.

CE7 - Que els estudiants siguin capaços de definir i aplicar en el seu àmbit de treball estàndards de qualitat coherents amb l'estratègia de Recursos Humans.


RESULTATS D’APRENENTATGE:

- Els estudiants saben aplicar les eines necessàries per a un procés de selecció.

- Els estudiants saben dissenyar un pla de formació així com realitzar els processos de detecció i avaluació relacionats.

- Els estudiants coneixen els principals criteris per elaborar una política salarial.

- Els estudiants són capaços de realitzar un pla de comunicació.

- Els estudiants diferencien els diferents sistemes de gestió de l'acompliment.

- Els estudiants saben dissenyar un pla i criteris de desvinculació.


REQUISITS PREVIS

No es requereixen.

CONTINGUTS D'APRENENTATGE ABORDATS EN EL MÒDUL

1. Sistemes de reclutament, selecció i acollida.

1.1. Anàlisi de necessitats de selecció.

1.2. Fases de reclutament i preselecció de candidatures.

1.3. Entrevista preliminar i proves de selecció.

1.4. Entrevista per competències.

1.5. Fases finals i sistemes de presa de decisió.

1.6. El procés d’acollida i socialització.

2. Sistemes de desvinculació.

2.1. L’entrevista de desvinculació.

2.2. Formats i estratègies actuals.

2.3. Elaboració de preguntes clau.

2.4. Modalitats d’Outplacement.

2.5. Fases en un procés de recol·locació.

3.Sistemes de formació i desenvolupament:

3.1. La formació en les organitzacions en el context actual.

3.2. Tipus d’intervenció. La subvenció de la formació.

3.3. La detecció de necessitats de formació.

3.4. Models centrats en el Pla Estratègic de l’Empresa; en incidents i errors; en el perfil professional o competencial. Models mixtes.

3.5. Com aprenen les persones adultes?

3.6. Andragogia. Models centrats en el participant. Aplicació de Kölb.

3.7. La programació didàctica.

3.8. El programa de formació a presentar al client. El programa de formació a presentar als participants.

3.9. Identificació de continguts. Objectius. Mètodes. La planificació d’accions formatives.

3.10. La pràctica de la formació.

3.11. L’Avaluació d’accions formatives. Els quatre nivells de Kirkpatrick. Escales d’avaluació de la formació i altres sistemes de mesura.

4. Sistemes d’informació i comunicació.

4.1. Aspectes legals del sistema de comunicació de recursos humans: drets, deures i sancions.

4.2. La comunicació interna: sistemes, tipus, pla de comunicació.

5. Polítiques i sistemes de retribució i compensació.

5.1. Què és una política Retributiva.

5.2. Nivells d’equitat interna i externa a les polítiques Retributives.

5.3. Des de la DPT a estudi i anàlisi de diferents mètodes de valoració de llocs de treball.

5.4. Estudis Salarials.

6. Sistemes de gestió de l’acompliment.

6.1. Concepte, disseny i implementació d'un sistema de gestió de l'acompliment.

6.2. L'entrevista de gestió de l'acompliment.

METODOLOGIA D'ENSENYAMENT APRENENTATGE

Es combinaran classes teòriques/expositives, classes pràctiques, estudi de casos, aprenentatge basat en problemes, simulacions, sessions de treball amb experts, pràctiques a l’aula i tècniques de treball grup.

SISTEMA D'AVALUACIÓ DE L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES I ESTRATÈGIES DE RECUPERACIÓ

L’avaluació de la matèria es farà a partir de l’agrupació del següents continguts i de l’atribució d’un percentatge a cada un d’ells, coherent amb el nombre d’hores impartides.

Els instruments utilitzats son els següents: anàlisi de casos, disseny de models i de processos, treballs i projectes individuals i en petit grup, participació activa a l’aula, participació en els fòrums virtuals, prova escrita i enregistraments.

Sistemes de reclutament, selecció, acollida i desvinculació: 40%

 • Treball i projecte individual.
 • Enregistrament de vídeos i autoreflexió.
 • Participació a l'aula.

Sistemes de formació i desenvolupament: 35%

 • Treball individual.
 • Treball en grup.
 • Participació en l'aula virtual.

Sistemes d'informació i comunicació: 15%

 • Anàlisi de casos.
 • Prova escrita.

Polítiques i sistemes de retribució i compensació i Sistemes de gestió de l'acompliment: 10%

 • Anàlisi de cas.


• Per mitjà dels sistemes preparats a tal efecte i en el període establert per la facultat, l'estudiant haurà d'avaluar el mòdul. Aquesta avaluació forma part del procés d'ensenyament-aprenentatge i és molt important per al desenvolupament de la matèria, ja que ajudarà el professorat que l'imparteix a millorar la qualitat del pla docent.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 • Arraiz, J.I. (1999). Retribuir el futuro. Guía práctica de la retribución en España. Madrid: Grupo Santillana de Ediciones.
 • Birkenbihl, M. (1989). Formación de formadores. Madrid: Paraninfo.
 • Davis, K. & Newstrom, J.W. (1995). El comportamiento humano en el trabajo: comportamiento organizacional (8ª ed.). México: McGraw-Hill.
 • Dolan S.L. (2003). La gestión de recursos humanos: preparando profesionales para el siglo XXI. Madrid: McGraw-Hill.
 • Epise (2003). Organización y seguimiento de la formación. Barcelona: Ediciones Gestión 2000.
 • Esteban, F. & Di Bartolomeo, L. (2007). Formació de formadors per a la mobilitat segura. Generalitat de Catalunya. Servei Català de Trànsit.
 • Gan, F. & Berbel, G. (2007). Manual de recursos humanos. Barcelona: UOC.
 • Gan, F. & Soto, R. (2007). Carrera profesional: claves, competencias y vitaminas. Madrid: Díaz de Santos.
 • García-Tenorio, J. & Sabater, R. (Coord.) (2004). Fundamentos de dirección y gestión de recursos humanos. Thompson.
 • Gómez-Mejía, L.R., Balkin, D.B. & Cardy, R.L. (2005). Gestión de recursos humanos. Madrid: Prentice Hall.
 • Gómez-Mejía, L.R. & Sánchez, G. (2006). La retribución y los resultados de la organización. Investigación y práctica empresarial. Madrid: Prentice-Hall.
 • Kirpatrick, D. (1999). Evaluacion de acciones formativas, Barcelona: Ediciones Gestión 2000.
 • Harris, M. (2000). Human Resource Management. A Practical Approach. Ohio: Thomson.
 • Markovich & Newman (2001). Compensation (7th edition). McGraw-Hill-Irwin
 • Martinez-Tur, V. (2011). Pagas e incentivos. Sistemas de compensación o remuneración. Apuntes del master, 1-45.
 • Milkovich, G.T. & Boudreau, J.W. (1994). Dirección y Administración de Recursos Humanos. Addison-Wesley Iberoamericana.
 • Olleros, M. (2007). El proceso de selección y captación de personal. Barcelona: Gestión 2000.
 • Porret, M. (2005). Dirección y gestión de Recursos Humanos en las organizaciones. Ed. VVVV.
 • Puyol, L. (2007). Dirección y gestión de recursos humanos (3ª ed.). Madrid: Díaz de Santos.
 • Salgado, J. & Moscoso, S. (2001). Entrevista conductual estructurada de selección de personal. Ediciones Pirámide.
 • Solé, Mirabet. (1994). Como confeccionar un plan de formación en una empresa. Barcelona: La Llar del llibre.
 • Zarzo, V. & Rodríduez, A. (Dirs.), Martín-Quirós. M.A. & Díaz, F. (Coords.) (2008). Psicología de los grupos y de las organizaciones. Madrid: Pirámide.
PREPARAT PER:   
Miguel Angel Pellicena Sánchez
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ04/10/2016