CATALÀ   ESPAÑOL  
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Competències personals i interpersonals

CRÈDITS ECTS9,00
CODI DE L'ASSIGNATURAA75103
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCastellà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
WURH
Màster Universitari en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans
Obligatòria
Primer
2n

COMPETÈNCIES QUE L'ESTUDIANT ADQUIREIX EN EL MÒDUL

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

CG1 - Que els estudiants siguin capaços de desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que facilitin l'autonomia, la creativitat, la confiança i la iniciativa personal.

CG3 - Que els estudiants sàpiguen treballar en equip i de forma col·laborativa construint l'aprenentatge conjuntament.

CT3 - Que els estudiants tinguin la capacitat d'assumir responsabilitats, prendre decisions i dirigir persones i projectes.

CT4 - Que els estudiants demostrin iniciativa i proactivitat emprenent accions que millorin la qualitat i l'eficàcia de la gestió de persones.

CT6 - Que els estudiants sàpiguen valorar la pròpia actuació de forma crítica i reconèixer les pròpies fortaleses i limitacions.

CT7 - Que els estudiants siguin capaços de gestionar i regular les seves pròpies emocions tant personalment com en les relacions interpersonals.

CE3 - Que els estudiants sàpiguen dissenyar Mecanismes d'avaluació i millora de la salut física i emocional de les persones en el si d'una organització.

CE6- Que els estudiants siguin capaços d'adequar les pràctiques a la satisfacció de les necessitats dels seus clients interns i externs, contribuint als objectius organitzacionals.

CE7 - Que els estudiants siguin capaços de definir i aplicar en el seu àmbit de treball estàndards de qualitat coherents amb l'estratègia de Recursos Humans.

 

RESULTATS D'APRENENTATGE

 

Els estudiants prendran consciència dels seus punts forts i de millora en àmbits com el lideratge, el coaching o la creativitat.

Els estudiants tenen habilitats interpersonals per al desenvolupament d'equips, la negociació o la comunicació.

REQUISITS PREVIS

Ni ha ha requisits previs.

CONTINGUTS D'APRENENTATGE ABORDATS EN EL MÒDUL

 
7.1. Lideratge i negociació
 
7.1.1. Els rols i les competències del directiu. Autoritat i poder
¿Quins són els rols i les competències clau del dirigent? El directiu i el lideratge. El poder. La relació comandament-col·laborador des del punt de vista de la influència. Bases que afecten una major o menor influència.
 
7.1.2. El lideratge i el desenvolupament de persones
 Què és el lideratge? Què són els estils de lideratge? La direcció de persones versus la direcció d'equips. Hi criteris d'eficàcia i ineficàcia? Estudis realitzats: possibilitats i limitacions. Es pot potenciar o inhibir el desenvolupament de les persones? Enfocaments actuals.
 
7.1.3. la negociació
Què és Negociar ?. Tipus de negociació. Estils del negociador. Com gestionar de forma eficaç un procés negociador? Errors més freqüents. Les fases i els principis de la negociació.
 
7.2. Direcció i desenvolupament d'equips
 
7.2.1. Els equips en les organitzacions
Factors organitzacionals que intervenen sobre la dinàmica dels equips. Grups vs equips. Tipus d'equips. Dinàmiques conscients i inconscients dels grups i equips. Característiques dels equips d'alt rendiment. Fases dels grups per arribar a ser equips. Processos a observar ii sobre els quals intervenir en els grups i equips per afavorir el seu desenvolupament. Processos sobre els quals intervenir en els grups i equips per afavorir el seu desenvolupament. Possibles disfuncions i "toxines" en els equips. Estats d'ànim col·lectius.
 
7.2.2. Rols d'equip
Apreciació dels rols d'equip dels participants. Gestió de la diversitat en els equips.
 
7.2.3. Aspectes clau de la direcció d'equips
Competències directives i competències relacionals. Direcció d'equips davant reptes tècnics. Direcció d'equips davant reptes adaptatius.
 
7.2.4. Eines diagnòstiques per treballar amb equips
 
7. 3. Coaching i mentoring com a eines de desenvolupament de persones
 
7.3.1. coaching
Tipus de coaching i escoles. Selecció del professional i del tipus de coaching més adequat (coaching intern vs coaching extern). Perfil competencial del coach. Desenvolupament d'un procés de coaching. Algunes eines vàlides en el procés de coaching.
 
7.3.2. mentoring
Tipus de mentoring. Elements per a un programa de mentoria efectiu.
 
7.4. Direcció de projectes
Què és un projecte? .Tipos De projecte. Eines per gestionar un projecte. Presa de decisions en un projecte ..
 
7.5 Gestió del temps
La percepció del temps. Creences sobre el temps. Entre el perfeccionisme i el "nyaps". Els lladres del temps. La procrastrinación. Les lleis del temps. Bioritmes, organització, rendiment i temps. Matriu de l'administració del temps (urgent / important). Regles per organitzar el temps. Processos, projectes i imprevistos. Activitat no és productivitat. Eines físiques i virtuals.

METODOLOGIA D'ENSENYAMENT APRENENTATGE

Es combinaran classes teòriques / expositives, tallers experiencials, aprenentatge basat en problemes, casos, simulacions i pràctiques a l'aula i aprenentatge cooperatiu.

SISTEMA D'AVALUACIÓ DE L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES I ESTRATÈGIES DE RECUPERACIÓ

L'avaluació de la matèria es farà a partir de l'agrupació dels següents continguts, i de l'atribució d'un percentatge a cada un d'ells, coherent amb el nombre d'hores impartides.
Els instruments utilitzats són els següents: Anàlisi de casos, disseny de models i de processos, treballs i projectes individuals i en grup, Participació activa a l'aula, participació en els fòrums virtual, prova escrita i enregistraments.
Principals sistemes d'avaluació utilitzats en funció dels continguts:
 
Lideratge i negociació: (40%)
- Reflexió escrita sobre els continguts treballats
- Exercici d'autoavaluació
 
Gestió d'equips (15%)
- Anàlisi d'una pel·lícula des del coneixement teòric
 
Coaching i mentoring (15%)
- Prova escrita 
- Anàlisi de casos
 
Gestió del temps (15%)
-Exercici d’autoavaluació
-Projecte d’aplicació d’una eina
 
Gestió de projectes (15%)
- Anàlisi de casos
 
Per poder elaborar l'avaluació final cal que les diferents temàtiques estiguin aprovades. En cas contrari haurà de recuperar-la part suspesa
• Per mitjà dels sistemes preparats a tal efecte i en el període establert per la facultat, l'estudiant haurà d'avaluar el mòdul. Aquesta avaluació forma part del procés d'ensenyament-aprenentatge i és molt important per al desenvolupament de la matèria, ja que ajudarà el professorat que l'imparteix a millorar la qualitat del pla docent.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Allen, D. (2006). Organizate con eficàcia: màxima productividad personal sin estrés.  Madrid.: Empresa Activa

Ballenato, G (2013). Gestión del tiempo. En busca de la eficàcia. Madrid. Pirámide

Blanchard, K. (2007).  Liderazgo de máximo nivel: la clave de una organización de alta rendimiento. Granica.

Covey (2011). Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Paidos Ibérica.

Fisher,R & Ury,W. (2011) Obtenga el sí o el arte de negociar sin ceder.  Barcelona: Gestión 2000

Katzenbach, J.R. y Smith, D.K. (1996).: Sabiduría de los equipos. Barcelona: Díaz de Santos.

Katzenbach, J.R. (2007). El trabajo en equipo. Granica.

Kourilsky, F. (2005). Coaching. Cambio en las organizaciones. Madrid: Pirámide.

Robbins, S. (2004) Comportamiento organizacional. México: Editorial Prentice Hall.

Soler, R. M. (2003) Mentoring: Estrategia de desarrollo de recursos humanos. Barcelona: Gestión 2000

Yukl, G. (2002) Leadership in Organizations. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Zeus, P. & Skiffington, S. (2000). Guia completa de coaching en el trabajo. Madrid: McGraw Hill

PREPARAT PER:   
Eulàlia Ros Martrat
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ03/10/2016