PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Biologia

CRÈDITS ECTS6,00
CODI DE L'ASSIGNATURAGFBIO
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GFIS
Grau en Fisioteràpia
Bàsica
Primer
----

PREREQUISITS

[-]

CONEIXEMENTS PREVIS

[-]

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

[-]

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

La Biologia és una de les ciències bàsiques necessàries en la formació dels professionals del camp de les Ciències de la salut. Els estudiants necessiten conèixer i comprendre conceptes bàsics de Biologia per tal de poder aprendre posteriorment altres disciplines i així apropar-se amb rigor a l'estudi de l'estructura i funció del cos humà.

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA

Els graduats del nostre programa de Fisioteràpia adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s'indiquen a continuació:

1. Conèixer i comprendre els coneixements bàsics de la Bioquímica estructural i metabòlica, de la cèl·lula i dels microorganismes.
2. Relacionar els coneixements adquirits i aplicar-los a situacions de salut.
3. Tenir la capacitat de reconèixer, qüestionar i avaluar, amb criteri, dades i signes de salut d'aquesta àrea d'estudi.
4. Desenvolupar la capacitat d'aprendre de forma autònoma.
5. Formar-se en la necessitat del rigor intel·lectual i el raonament crític inherents als estudis universitaris.

CONTINGUTS

TEMA 1. Introducció
TEMA 2. L’aigua
TEMA 3. Els glúcids
TEMA 4. Les proteïnes
TEMA 5. Els lípids
TEMA 6. Els àcids nucleics
TEMA 7. La cèl·lula eucariota
TEMA 8. Introducció al metabolisme
TEMA 9. Metabolisme glucídic
TEMA 10. Metabolisme lipídic 
TEMA 11. Metabolisme proteic
TEMA 12. Interrelacions metabòliques entre òrgans i teixits
TEMA 13. Microbiologia

METODOLOGIA

Els continguts de l'assignatura es desenvolupen bàsicament en les classes teòriques.
Algunes sessions es realitzen en grups reduïts.

AVALUACIÓ

La nota d'aquesta assignatura vindrà determinada pel següent criteri percentual:
 • El 70% es calcula a partir d'exàmens tipus test de resposta múltiple.
 • El 30% restant correspon al treball de grup lliurat i la tasca realitzada en les sessions de grups reduïts, la no realització d'aquesta part correspon a una qualificació de zero.
A mig semestre aproximadament hi haurà un primer parcial que inclourà els temes de l'1 al 7, ambdós inclosos. Els estudiants que aprovin aquest examen (amb una nota igual o superior a 5) només hauran de fer el segon parcial en la convocatòria de gener; per tant l'examen allibera matèria. S'entén de tota manera que el segon parcial inclourà la integració dels coneixements del primer parcial aplicats al Metabolisme cel·lular. Cada parcial representa el 50% de la nota corresponent als exàmens, per poder aplicar aquest càlcul la nota del segon parcial ha de ser igual o superior a 4,5. En cas de suspendre el primer parcial, l'estudiant realitzarà l'examen final al gener.
 
En la nota de l'assignatura, per aplicar el càlcul percentual del 70% i el 30% és imprescindible obtenir una qualificació mínima de 4,5 en la nota resultant dels exàmens.

Segona convocatòria:
 • Per als estudiants que no hagin obtingut una nota mínima de 5 en l'activitat en els grups reduïts, l'examen de juliol suposarà el 100% de la nota. Per als qui la nota de l'activitat en els grups reduïts arribi al mínim de 5, es guarda aquesta nota per a aquesta convocatòria i l'examen suposa el 70% .
 • Els estudiants que no hagin aprovat l'assignatura mitjançant els exàmens parcials cal que realitzin l'examen final en la segona convocatòria que inclou tot el temari; és a dir no es guarda la nota d'un parcial per a juliol.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

- L'estudiant demostra que coneix i compren els coneixements bàsics de la Bioquímica estructural i metabòlica, de la cèl·lula i dels microorganismes.
- L'estudiant demostra que sap relacionar els coneixements adquirits i els aplica a situacions de salut.
- L'estudiant demostra que té capacitat de reconèixer, qüestionar i avaluar, amb criteri, dades i signes de salut d'aquesta àrea d'estudi.
- L'estudiant demostra la capacitat d'aprendre de forma autònoma.
- L'estudiant demostra rigor intel·lectual i raonament crític.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 • Benyon S.  Lo esencial en metabolismo y nutrición. Madrid: Harcourt Brace; 2006.
 • Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L. Biochimie. 7ª ed. Paris: Lavoisier; 2013.
 • Godall M. Biologia Humana. Fonaments biològics per a Diplomats en Ciències de la Salut. Barcelona: Pòrtic; 2001.
 • Lozano JA, Galindo J D, Garcia-Borrón JC, Martínez-Liarte JH, Peñafiel R, Solano F. Bioquímica i Biología molecular para Ciencias de la Salud. Madrid: Mc Graw-Hill/Interamericana; 2005.
 • Peretó J, Sendra R, Pamblanco M, Bañó C. Fundamentos de bioquímica. València: Universitat de València; 2007.
 • Tymoczko JL, Berg JM, Stryer L. Bioquímica: Curso básico. Barcelona: Reverté; 2014.
 • BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

 • Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L. Bioquímica: con aplicaciones clínicas. Barcelona: Reverté; 2013.
 • De la Rosa M, Prieto J, Navarro JM. Microbiología en Ciencias de la salud. Barcelona: Elsevier; 2011.
 • Devlin TM. Bioquímica. Libro de texto con aplicaciones clínicas. Barcelona: Reverté; 2004.
 • Diaz Zagoya JC, Juárez Oropeza MA. Bioquímica. Un enfoque básico aplicado a las ciencias de la vida. Mexico: Mc Graw-Hill/Interamericana; 2007.
 • Feduchi E, Blasco I, Romero CS, Yañez E. Bioquímica. Conceptos esenciales. Madrid: Médica panamericana; 2011.
 • Ferrier DR. Bioquímica. 6ª ed. Barcelona: Wolters Kluwer Health; 2014.
 • Karp G. Biología celular y molecular. Madrid: Mc Graw-Hill/Interamericana; 2011.
 • Lehninger A. Principios de bioquímica. Barcelona: Omega; 2006.
 • Müller-Esteve. Bioquímica. Fundamentos para medicina y ciencias de la vida. Barcelona: Reverté; 2008.
 • Murray R, Bender D, Botham K, Kennelly P, Rodwell V, Weil P. HARPER, Bioquímica ilustrada. 28a ed. Madrid: MC Graw Hill LANGE; 2011.
 • Smith C, Marks AD, Liberman M. Bioquímica básica de Marks. Un enfoque clínico. Madrid: Mc Graw-Hill/Interamericana; 2006.
 • Stryer L. Bioquímica. Barcelona: Reverté; 2007.
 • Tortora G, Funke B, Case C. Introducción a la Microbiología. 9ª ed. Buenos Aires: Médica panamericana; 2007.
 • Voet D, Voet JG. Bioquímica. Buenos Aires: Médica panamericana; 2006.
 • PREPARAT PER:   
  Lourdes Garcia Gay • Lluís Costa Tutusaus
  DATA DE LA DARRERA REVISIÓ12/09/2016