PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Anglès I

CRÈDITS ECTS3,00
CODI DE L'ASSIGNATURABANG1
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXAnglès  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GCTV
Grau en Cinema i Televisió
Bàsica
Primer
----
GFCC
Tronc comú ciències de la comunicació
Bàsica
Primer
----
GPME
Grau en Periodisme
Bàsica
Primer
----
GPRP
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Bàsica
Primer
----

PREREQUISITS

Cap

CONEIXEMENTS PREVIS

Aquest programa suposa que els nous estudiants —Anglès I— han completat almenys 160 hores d'anglès i estan, per tant, familiaritzats amb les estructures gramaticals bàsiques i el vocabulari de la llengua anglesa.

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

Cap

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

Professors de l'assignatura: Serena Barkham, Diane Hoyle, Oriol Massegú, Catherine Otey, Tracey Owen, James Pownall, Jennifer Weiss, Ursula Wolf, Klaus Zilles.


Els quatre nivells que constitueixen el nostre programa, Anglès I, Anglès II, Anglès III, Anglès IV, s'han dissenyat d'acord amb les necessitats percebudes per professionals del llenguatge i de la comunicació. El programa segueix els principis descrits per la Secció de Llengües Modernes del Consell d'Europa. Els quatre nivells han estat creats des d'una perspectiva comunicativa i són impartits per mitjà d’una metodologia basada en tasques o projectes. A cada curs, els estudiants han de dur a terme una sèrie de tasques relacionades amb diferents temes dins dels quatre camps de la comunicació que s'imparteixen en aquesta universitat. En aquestes tasques, els estudiants utilitzaran la llengua anglesa, tant receptiva com productivament, per aconseguir els objectius fixats per a la tasca corresponent. Pel que fa als materials, les activitats de lectura i comprensió oral han estat dissenyades amb materials autèntics i, per tant, el nivell de dificultat és similar per a tots els nivells, malgrat que les expectatives d’ús de la llengua són diferents.


El curs d'anglès està relacionat amb el Seminari en la mesura que tots dos cursos consten de petits grups d'estudiants.


Aquest curs pertany al Mòdul 1: expressió lingüística, i és part del bloc de crèdits bàsics que la facultat ha establert d’acord amb la legislació estatal. Els 4 nivells constitueixen un bloc que té 12 crèdits ECTS assignats.

COMPETÈNCIES

Aquestes competències són els objectius acadèmics d'Anglès I i, en conseqüència, estableixen els requisits d'avaluació del curs (vegeu “Criteris per a l'avaluació dels resultats”):

1. Coneixement i ús oral i escrit correctes de la llengua anglesa.

1.1 Ser usuari competent d'anglès en situacions professionals, acadèmiques i informals, i millorar les habilitats de producció i interacció oral.

2. Capacitat bàsica per entendre la producció comunicativa, tant escrita com audiovisual, en anglès estàndard.

2.1 Proporcionar als estudiants estratègies bàsiques per llegir un text acadèmic.

2.2 Proporcionar als estudiants oportunitats per escoltar i comprendre textos bàsics relacionats amb els mitjans de comunicació.

3. Capacitat per debatre i escriure correctament textos i altres productes dels mitjans relacionats amb la comunicació.

3.1 Proporcionar als estudiants estratègies bàsiques per escriure un text professional i acadèmic.

3.2 Introduir l'alumne en el vocabulari, les estructures i els temes bàsics dels mitjans de comunicació, incloent la publicitat i les relacions públiques, la comunicació audiovisual i el periodisme.

CONTINGUTS

 Part I


Pronunciation Task 1

Websites for Additional Grammar Practice

Storyboards 1

Reading Text 1: Stereotypes

Storyboards 2

Reading Text 2: Media Representation of Scots

Film Scenes 1

Reading Text 3: Media Representation of Women

Film Plots

Additional Reading Practice


Part II

Pronunciation Task 2
Websites for Additional Grammar Practice
Comic Strips
Personal Stories
Reading Text 4: Mediation
Mediation
Reading Text 5: Vertigo
Film Scenes 2
Reading Text 6: Quino

METODOLOGIA

Els estudiants han de dur a terme una sèrie de tasques vinculades amb la comunicació que tenen un objectiu i un procediment específics, i de les quals se n’espera un resultat. Per tant, cada tasca comença amb una fase preliminar en què es proporcionen idees i es fan aportacions (input)  (a, b, d, e, f, i). Durant el procés de la tasca, els estudiants han de treballar en parelles o en petits grups a classe o fora de l’espai classe (f, g, i). Seguidament hi ha una etapa de planificació en què els estudiants preparen i practiquen l’exposició, i una fase de presentació, que consisteix en l’exposició oral del treball dels alumnes (h). Les tasques finalitzen amb una etapa centrada en el llenguatge, en la qual es treballen estructures i vocabulari específics (b, c, i). Els estudiants poden realitzar part d'aquesta fase fora de classe. Així també, s'espera que els estudiants facin activitats d'auto-aprenentatge tan de comprensió oral com d’exercicis de gramàtica i vocabulari (c, i). Es fan proves a meitat i al final del trimestre per mesurar l'adquisició de la gramàtica i del nou vocabulari treballats durant el cicle de tasques (j, k).

Aquesta metodologia, per tant, inclou activitats de les següents categories:

a. Classe presencial

b. Exercicis individuals a classe

c. Exercicis individuals fora de classe

d. Lectura de textos

e. Visualització de vídeos

f. Exercicis en grup a classe

g. Exercicis en grup fora de classe

h. Presentacions a classe

i. Participació a classe

j. Preparació d'exàmens

k. Realització d'exàmens

AVALUACIÓ

A. Exàmens escrits

B. Exàmens orals

C. Avaluació de la tasca i les redaccions

D. Avaluació de les presentacions a classe

E. Avaluació de l’actitud i la participació a classe

Examen final 50%:

·         Examen oral 30%

·         Prova de gramàtica i vocabulari 30%

·         Examen de comprensió lectora (reading) 20%

·         Examen de comprensió oral (listening) 20%

El treball a classe 50%:       

·  Presentacions orals a classe

·  Treballs escrits, incloent deures, i prova de vocabulari i gramàtica      a meitat del semestre

·  Exercicis de comprensió oral (listening) en règim d'autoaprenentatge

·  Participació

L’assistència en el 85% de les classes és un requisit previ per fer la prova final. Els estudiants que no compleixin aquest criteri no tindran dret a fer l'examen final al final del semestre.

Els estudiants han d’aprovar almenys dues de les quatre parts de l'examen final per aprovar l'assignatura.

Els alumnes que no superin l'assignatura en el primer semestre o que no tinguin dret a fer l'examen al final del semestre hauran de repetir el mateix nivell en el segon semestre.

Al final del segon semestre, els estudiants que facin l'examen final però que no superin l'assignatura tenen dret a fer l’examen de recuperació al juny/juliol. La qualificació final dels estudiants que facin aquest examen de recuperació tindrà en compte la nota de classe obtinguda per a l'avaluació contínua (50%) i la qualificació en l'examen de recuperació (50%).

Els estudiants que no obtinguin el dret a fer l'examen al final del segon semestre no podran fer l'examen de recuperació i hauran de tornar a matricular-se del mateix nivell durant el primer trimestre del següent curs acadèmic.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

En completar el curs Anglès I:

Objectiu 1:  Coneixement i ús oral i escrit correctes de la llengua anglesa (A, B, C, D, E).

·      Els estudiants han de poder expressar-se amb relativa fluïdesa i mostren poques dificultats per comunicar-se. Malgrat l’ús habitual de crosses i pauses, i d’una pronunciació global influïda pel català/castellà, la producció oral dels estudiants és comprensible.

·      Els estudiants ha de demostrar domini dels temps verbals bàsics en descripcions i narracions (temps senzills en present, passat i futur). S'espera que l'estructura de l'oració sigui bàsica però en general comprensible. Els alumnes han de mostrar també domini del vocabulari bàsic vinculat a la tasca.

·      Els estudiants han de ser capaços d'utilitzar la coordinació i la subordinació, així com connectors bàsics. El vocabulari vinculat amb la tasca s’espera que sigui limitat i en certa manera repetitiu.

·      Els estudiants han de demostrar la capacitat per interactuar en un nivell bàsic mitjançant l’ús d’expressions habituals i molt freqüents en una interacció normal.

·      Els estudiants han de demostrar un domini de vocabulari bàsic relacionat amb la tasca i freqüent en els mitjans de comunicació.

·      Els estudiants han d'estar familiaritzats amb les estructures gramaticals bàsiques relacionades amb cada tasca.

·      Els estudiants han de poder expressar les seves opinions (encara que sigui amb un llenguatge simple) sobre els temes relacionats amb els mitjans de comunicació presentats a classe.

Objectiu 2:  Capacitat bàsica per entendre la producció comunicativa, tant escrita com audiovisual, en anglès estàndard (A, C, E).

·      Els estudiants han de ser capaços d’abstraure informació a partir de textos introductoris relacionats amb la comunicació.

·      S'espera que els estudiants trobin informació específica en textos relacionats amb la comunicació.

·      Els estudiants han de poder interpretar les idees més bàsiques d'un text relacionat amb la comunicació.

·      Els estudiants han de poder comprendre i interpretar la informació essencial (qui, quan, a on, com, per què...) d’un programa de notícies o d’un documental.

·      Els estudiants han de poder entendre les paraules, d’alta i mitjana freqüència, relacionades o no amb els mitjans de comunicació.

Objectiu 3:  Capacitat per debatre i escriure correctament textos i altres productes dels mitjans relacionats amb la comunicació (A, B, C, D, E).

·      Els estudiants han de demostrar que entenen el seu interlocutor durant una interacció normal.

·      Els estudiants han de poder utilitzar paraules d’alta i mitjana freqüència relacionades o no amb els mitjans en la seva producció oral.

·      Els estudiants han de demostrar la seva capacitat per comunicar-se mitjançant la producció de textos en situacions professionals normals (per exemple, un correu electrònic).

·      Els estudiants han de poder demostrar l’habilitat per redactar textos amb una organització simple i amb el vocabulari correcte.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Dossier del curs obligatori:

Llibre del curs: Barkham, Otey, Zilles, Hoyle, Massegú, Owen, Pownall, Weiss & Wolf. (Última edició) English for Communication Studies. Level 1. Barcelona, 2016-2017.

 


BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

Materials recomanats:

Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press. (Última edició)

Alexander, L.G. Longman English Grammar Practice. Harlow: Longman. (Última edició)

Materials complementaris:

Programari de gramàtica en el centre d’autoaprenentatge de la facultat: (Level 1) Focus on Grammar – higher intermediate. Longman, i FCE Specimen Exams CD-Rom. Longman.

Diccionari català-anglès/anglès-català (versió de butxaca): Oxford Pocket Català. Oxford: Oxford University Press. (Última edició); o un diccionari espanyol-anglès/anglès-espanyol (versió de butxaca): Collins Español-Inglés / English - Spanish. Barcelona: Grijalbo. (Última edició)

Diccionari monolingüe d’anglès (versió de butxaca): Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford: Oxford University Press. (Última edició)

Seqüències de vídeo (procedents de pel·lícules i anuncis) i gravacions de ràdio.

CD Speak-up
BBC World Service, Teaching English Section i podcasts

Pàgines web relacionades amb periodisme, cinema, publicitat i relacions públiques.

PREPARAT PER:   
Jennifer Mary Weiss
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ22/07/2016