PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Anglès 1

CRÈDITS ECTS6,00
CODI DE L'ASSIGNATURAGFANG1
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXAnglès  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GFIS
Grau en Fisioteràpia
Bàsica
Segon
----

PREREQUISITS

  [ - ]

CONEIXEMENTS PREVIS

El programa de l’assignatura assumeix que els estudiants han rebut una docència d’un mínim de 125 hores d’anglès, i que en conseqüència ja estan familiaritzats amb les estructures bàsiques tant gramaticals com lèxiques de la llengua anglesa.
 

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

[ - ]

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

Anglès Sanitari és una assignatura optativa de sis crèdits adreçada als estudiants de segon curs de fisioteràpia. El programa de l’assignatura assumeix que els estudiants han rebut una docència d’un mínim de 125 hores d’anglès, i que en conseqüència ja estan familiaritzats amb les estructures bàsiques tant gramaticals com lèxiques de la llengua anglesa. El curs vol aprofundir en el coneixement de l’anglès dins l’àmbit de les ciències de la salut. Aquesta assignatura ajudarà els estudiants a tenir un accés més fàcil a la bibliografia en anglès o a desenvolupar la seva professió en un país de parla anglesa. La llengua vehicular de l’assignatura és l’anglès.

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA

Els graduats en el nostre programa de Fisioteràpia assoleixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s’indiquen a continuació:

· Millorar les habilitats comunicatives i de relació interpersonal dels estudiants des d’una perspectiva general i a tots els nivells en favor d’una major efectivitat.

· Aprofundir en el coneixement basic de les estructures gramatical tractades al llarg del curs, tot fomentant i guiant en l’aprenentatge autònom.

· Oferir els estudiants una visió general de la llengua anglesa dins l’àmbit dels propòsits específics de la fisioteràpia.

· Dotar els estudiants d’un coneixement sòlid del vocabulari i llengua específics en l’àmbit de la fisioteràpia.

· Crear i facilitar habilitats per treballar en un context internacional, apreciant la diversitat i la multiculturalitat del mateix.

· Desenvolupar la competència de l’estudiant quant a la comunicació oral i escrita en anglès amb l’objectiu de que sigui capaç d’afrontar situacions reals i quotidianes en el marc de l’àmbit professional de la fisioteràpia.CONTINGUTS

Oral component

The telephone

Meetings

Interviews

Asking questions

Complaints and apologies

Questions about systems

Giving instructions

Explaining a course of treatment

Giving instructions and explanations, calming the patient, etc.

Prohibitions, authorizations and requests

Written component

Case study

Abstract

Curriculum vitae

Job application

Request for information and assessment, for example, to an association of physiotherapists (Council for Professions Supplementary to Medicine, Physiotherapist Board)

Reading component

Professional code of conduct

Specialities in physiotherapy

A case study

First aid: slings

First aid: sprains

Vocabulary

Parts of the body

The skeleton

Internal organs

Muscles

Nervous system

Postures and movements

Abbreviations

Common symptoms and illness
 
Grammar
 
A wide variety of grammatical items including Present Perfect, Futures and Phrasal Verbs, etc...

METODOLOGIA

Les classes fan servir l’anglès com a llengua vehicular i compten amb la participació activa dels estudiants. Enfocament pràctic amb classes eminentment comunicatives que s’adrecen al propòsits específics en l’àmbit de la fisioterapia. Les classes inclouen tant activitats orals i debats com treballs escrits. En conseqüència, els materials habitualment emprats inclouen articles específics recomanats, vídeos i programes de televisió. El progrés de l’estudiant s’avalua de forma regular amb proves específiques realitzades a l’aula.

AVALUACIÓ

 
L’avaluació serà continuada: es valorarà la participació activa, l’assistència al llarg del procés formatiu, l’exposició oral, el lliurament de treballs escrits, la lectura de la bibliografia obligatòria i l’examen final de l’assignatura. Els estudiants realitzaran un examen final que inclourà tots els àmbits tractats a les sessions, exercicis comunicatius, funcionals, auditius, lèxics, gramaticals, etc.
Per a poder accedir a la convocatòria del mes de juliol s’ha de haver realitzats els treballs corresponents a l’assignatura.

Els mètodes d’avaluació seran els següents:

A. Exàmens

B. Exàmens orals

D. Treballs fets a casa

F. Informes/treballs en grup

G. Treballs pràctics amb ordinador

I. Presentacions

J. Participació a classe

M.Altres

La competència dels estudiants es valorarà de la manera següent:

a) Participació activa a classe (20%) i assistència, projectes, tasques a realitzar a l’aula així com aquelles tasques complementàries a les hores de docència.
 
b) (20%) projectes, tasques a realitzar a l’aula així com aquelles tasques complementàries a les hores de docència i proves puntuals per avaluar els progressos dels estudiants.

c) Examen Final (60%) que inclou destreses orals, auditives, escrites i lèxiques.

S’insisteix en que és essencial el treball individual al llarg del curs.
 
La nota final de l'assignatura serà el 60& de l'examen final (sempre que sigui un minim de 5/10), més un 20% de les proves de classe i un 20% per assistència, participació i tasques lliurades. Aquest promig només serà efectiu si l'examen és igual o superior a 5/10. La nota de classe (40%) serà valida amb un mïnim de 80% assistència. Aquest criteri es mantindrà tant a 1ª conv. com a 2ª conv. NO ES POT APROVAR L'ASSIGNATURA SENSE APROVAR L'EXAMEN FINAL.
 
L'examen de febrer / juliol hauria de garantir que els estudiants han de assolir el nivell B1 per English 1.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

 

En consideració als objectius establerts, en acabar el curs els estudiants haurien de ser capaços de

a) Mostrar habilitats comunicatives efectives, tant de relació interpersonal com professional en situacions orals i escrites (A. Exàmens, B. Exàmens orals, D. Treballs fets a casa, F. Informes/treballs en grup, G. Treballs pràctics amb ordinador, I. Presentacions, J. Participació a classe, M.Altres)

b) Identificar i utilitzar el vocabulari específic bàsic en l’àmbit de la fisioteràpia (A. Exàmens, B. Exàmens orals, D. Treballs fets a casa, F. Informes/treballs en grup, G. Treballs pràctics amb ordinador, I. Presentacions, J. Participació a classe, M.Altres)

c) Dominar les estructures gramaticals bàsiques d’una manera autònoma (A. Exàmens, B. Exàmens orals, D. Treballs fets a casa, G. Treballs pràctics amb ordinador, M.Altres)

d) Afrontar amb una certa competència lingüística i cultural situacions reals i quotidianes en l’àmbit professional de la fisioteràpia en anglès (A. Exàmens, B. Exàmens orals, D. Treballs fets a casa, F. Informes/treballs en grup, G. Treballs pràctics amb ordinador, I. Presentacions, J. Participació a classe, M.Altres)

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Materials presentats i seleccionats pel professor

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

A Catalan-English/English-Catalan Dictionary (pocket version). Oxford Advanced Learners.

ALEXANDER, L.G. Longman English Grammar Practice. Harlow: Longman, 2000.

CHASE, R. O., An Introduction to Spanish for health care workers, New Haven; London: Yale University, 2nd ed, 2003 + 1 CD. -- (Yale language series)

Collins Language in Use.

Collins Cobuild. Collins Cobuild English Language Dictionary. London: Collins, 1987.

Dictionary of Medicine.Middlesex:Peter Collin Pub., 1996.

GLENDINNING, E.; HOLMSTRÖM, B. English in Medicine. A Course in Communication Skills. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

HARVEY, W. C. Spanish for health care professionals, Hauppauge: Barron's Educational Series, 2nd ed., 2000. ISBN 0-7641-1138-8

JAMES, D. V. Medicine. English for Academic Purposes Series. London: Phoenix ELT, 1995.

JARVIS, A.C. & LEBREDO, R: Spanish for medical personnel, Boston; New York: Houghton Mifflin, 2000, 6th ed. ISBN 0-395-96300-1

MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University, 1992.

RILEY, D. Check your Vocabulary for Medicine. A workbook for Users. Middlesex: Peter Collin Publishing.

ROPER, N. [ed.] Churchill Livingstone Pocket Medical Dictionary. London; New York: Churchill Livingstone, 1995.

SINCLAIR, M.: Pediatric massage therapy, Philadelphia [etc.]: Lippincott-Williams and Wilkins, 2005, 2nd ed. ISBN 0-7817-4219-6

The Bantam Medical Dictionary. New York: Bantam Books, 1990.

THOMAS, B.J.: Elementary vocabulary, New ed., Harlow: Longman, 1996. ISBN 0-17-557128-7

THOMSON, A.; MARTINET, A.V. A Practical English Grammar. Oxford: Oxford University, 1992.

VALERO, A. Guia de conversa mèdica català-anglès-castellà. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1997.

RECURSOS ELECTRÒNICS:

Diccionaris:

Cambridge Dictionaries OnLine
 
Guia de conversa universitària anglés-català
 
Heinle's Newbury House Dictionary of American English
 
Hypertext Webster Gateway
 
Merriam-Webster OnLine – The Language Center
 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary
 
The American Heritage® Dictionary of the English Language

Recursos per aprendre anglès:

BBC World Service - Learning English
 
Educanet
 
English as 2nd language
 
English as a second language - by Rong Chang Li
 
English slang and colloquialisms used in the United Kingdom
 
Guide to Grammar and Writing
 
La Mansión del Inglés
 
Learn more English with the free lessons and materials at Churchill House's Online English
 
Learning Resources - CNN
 
My Language Exchange.com
 
My own resources
 
Activities for ESL Students
 
TESL/TEFL/TESOL/ESL/EFL/ESOL Links - Links of Interest to Students & Teachers of English as a Second Language
 
The Online English grammar
 
Western-Pacific Lincs
http://literacynet.org/lincs/
PREPARAT PER:   
Gary Gibson
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ14/10/2016