PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Afeccions mèdicoquirúrgiques 4

CRÈDITS ECTS5,00
CODI DE L'ASSIGNATURAGFAFMQ4
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  Castellà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GFIS
Grau en Fisioteràpia
Obligatòria
Tercer
----

PREREQUISITS

_

CONEIXEMENTS PREVIS

_
Donada la importància de l’anatomia i la fisiologia per entendre les manifestacions de les malalties neurològiques, s’emfatitza l’ importància de repassar els coneixements de la anatomia i la fisiologia del Sistema Nerviós que es varen estudiar en el primer curs de grau

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

_

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

L'assignatura pretén proporcionar al futur fisioterapeuta els coneixements bàsics de Neurologia per poder participar en el tractament global de malalts afectes de patologies del Sistema Nerviós, en un marc multidisciplinari.

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURAOBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA

Els graduats del nostre programa de Fisioteràpia adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s’indiquen a continuació:

1. Familiaritzar-se en la terminologia emprada en la Neurologia clínica.

2. Entendre el significat dels símptomes i signes que constitueixen les grans síndromes neurològiques.
3. Conèixer les causes, manifestacions clíniques i opcions terapèutiques de les malalties neurològiques mes freqüents, especialment aquelles que poden ser tributaries de tractament fisioterapèutic.
4. Ser capaç d’entendre i interpretar un informe clínic sobre un malalt afecta d’una malaltia neurològica, per tal d’estar preparat per col·laborar en l’atenció multidisciplinària a la problemàtica del pacient. Per aquest objectiu, les classes de grup petit es dedicaran fonamentalment a l'anàlisi i discussió de casos pràctics

5. Comprendre l’impacta i la importància epidemiològica de la patologia neurològica en la societat, així com la importància de treballar en un entorn professional i èticament responsable

CONTINGUTS

1. Introducció. Repàs anatòmic i fisiològic del Sistema Nerviós, central i perifèric. Tipus de lesions o   
    processos fisiopatològics. Importància de localitzar la lesió (o lesions) i establir el tipus de lesió.
    L’ història clínica, l’ examen neurològic i proves complementaries en neurologia

2. Síndrome motor perifèric: La afectació de la motoneurona inferior

3. Síndrome piramidal o de la neurona motora superior

4. Síndromes dels ganglis basals

5. Síndrome cerebel·lós

6. Síndromes sensitius

   a. Alteracions de la sensibilitat superficial. Dolor d'origen neurològic

   b. Alteracions de la sensibilitat profunda. Atàxia sensitiva

7. Síndromes per afectació dels nervis cranials

   a. La visió i la mobilitat ocular: parells cranials 2, 3, 4 i 6

   b. Sensibilitat i moviments de la cara: parells cranials 5 i 7

   c. Sistema vestibular i audició: Parell cranial 8. Atàxia vestibular
   d. Disàrtria i disfàgia: parells cranials 9, 10 i 12
8. Síndromes per alteracions de les funcions mentals superiors

    a. Trastorns del llenguatge: Afàsies

    b. Trastorns de l'atenció. La síndrome d' hemiinatenció espacial

    c. Trastorns de la memòria: amnèsia

    d. Agnòsia i apràxia

    e. Dèficit cognitiu global. Demència i malaltia d' Alzheimer
    f.  Alteracions del nivell de consciència: Coma
 9. Ictus (malaltia vascular cerebral)
10. Traumatismes cranio-encefàlics
11. Esclerosi Múltiple
12. Malalties de la medul·la espinal

13. Malalties neuromusculars: Radiculopaties, mononeuropaties i polineuropaties. Miopaties

METODOLOGIA

Inclou:

1.     Classes teòriques (grup gran), amb suport audiovisual. L'alumne haurà d’aprofundir en els coneixements teòrics consultant la bibliografia recomanada
2.   Classes de grup petit: seran fonamentalment pràctiques, amb l'estudi i aprofundiment de casos  clínics. L'assistència a classe es considera obligatòria. Es durà a terme una avaluació continuada: Els alumnes hauran de presentar un breu comentari escrit sobre cada cas, que serà entregat al professor. Els treballs podran fer-se individualment o en grup de fins a 4 alumnes. Els debats sobre els casos clínics serviran també per aclarir i repassar els conceptes adquirits a les classes teòriques. Podran fer-se proves escrites en les que els alumnes hauran de contestar individualment preguntes específiques sobre el cas estudiat.

AVALUACIÓ

1. Classes de grup gran: examen final teòric de 50 preguntes tipus test. Constitueix un 60% de la nota final. Per poder fer promig amb la nota de grup petit, es necessari una nota mínima de 5 a l'examen teòric. En cas de nota inferior a 5, s'haurà de recuperar en un examen similar a la convocatòria extraordinària.
2. Classes de grup petit. Constitueix un 40% de la nota final, sempre i quan la nota del examen teòric corresponent al grup gran sigui de 5 o superior. L'avaluació de les activitats del grup petit serà continuada durant el curs, valorant l'assistència, participació, entrega puntual de treballs i, en el seu cas, la realització de proves escrites referents als casos estudiats.
 
Criteris de recuperació
 
Tractant-se d'una avaluació continuada basada en el treball de tot el curs, les activitats de grup petit no son recuperables en la convocatòria extraordinària. La nota de "grup petit" obtinguda a final de curs farà promig, en el cas de presentació a convocatòria extraordinària, amb la nota d'examen teòric tipus test obtinguda en aquesta convocatòria extraordinària

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

Objectius 1,2 i 3

  • L'estudiant ha de demostrar que està familiaritzat en la terminologia neurològica, conèixer els símptomes i signes que constitueixen les grans síndromes neurològiques, així com les malalties neurològiques de principal interès per un fisioterapeuta

Objectius 4 i 5

  • L'estudiant ha de demostrar que es capaç de comprendre la informació proporcionada en un informe neurològic. A mes, l'estudiant ha de comprendre l’impacte de la patologia neurològica en la societat i la importància del treball terapèutic multidisciplinari, en un entorn professional i èticament responsable

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

    

Lennon S., Stokes, M.: Pocketbook of Neurological Physiotherapy. Churchill Livingston, 2009

Jones, K: Neurological Assessment. A Clinician's Guide. Churchill Livingston 2011
Mills V.M., Cassidy J.W., Katz D.I.: Neurologic Rehabilitation: a guide to diagnosis, prognosis and treatment planning. Blackwell, 1997

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

Bear MF, Connors BW, Paradiso MA.  Neurociencia: Explorando el Cerebro. 3ª ed.  Lippincott 2007

Rowland LP, Peddley TA: Neurología de Merrit  12ª ed. Lippincott 2011
PREPARAT PER:   
Carlos Alberto Molina Cateriano • Joan Martí Fàbregas
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ10/10/2016