PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Afeccions medicoquirúrgiques 2

CRÈDITS ECTS5,00
CODI DE L'ASSIGNATURAGFAFMQ2
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GFIS
Grau en Fisioteràpia
Obligatòria
Segon
----

PREREQUISITS

-

CONEIXEMENTS PREVIS

[ - ]

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

[ - ]

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA


 L’assignatura "Reumatologia" pretén donar una visió global i completa dels processos morbosos que produeixen patologia mèdica a una o diverses parts del sistema músculo-esquelètic


OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA

 

Els graduats del nostre programa de Fisioteràpia adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s'indiquen a continuació:

1. Adquirir un nivell de coneixements suficient en les entitats morboses reumatològiques.

2. Conèixer l’anatomofisiologia de les estructures sobre les quals s’assenten.

3. Identificar la natura i característiques dels processos comuns a totes elles.

4. Comprendre la patogènia, clínica, diagnòstic, pronòstic i impacte epidemiològic.

5. Utilitzar les tècniques i noves eines per a la valoració de les entitats reumatològiques.

6. Comprendre l’impacte de les entitats reumatològiques en la societat.

7. Dissenyar sistemes per aconseguir un entorn multidisciplinari, i treballar com a membre d’un equip sanitari.

 

 

CONTINGUTSCLASSES MAGISTRALS


-TEMA 1.
 Concepte i història clínica del pacient reumàtic.
 -TEMA 2.
 Semiología articular.
 -TEMA 3.
Valoració diagnòstica de la malaltia reumàtica:
 Tests específics
 Tècniques d'imatge
 -TEMA 4.
 Concepte d'Inmunologia.
 Síndromes I: monoartritis, poliartritis
 -TEMA 5.
Fibromiàlgia
 -TEMA 6.
Síndromes II:
 Cervicalgia.
 Lumbalgia
 -TEMA 7.
Malalties òssies:
 Osteoporosis.
 Paget I altres
 -TEMA 8.
.Osteoartrosi
.Artritis cristal·lines:
 Gota
 Condrocalcinosis
 -TEMA 9.
Espondilitis Anquilosant.
 -TEMA 10.
Altres espondiloartropaties
  -TEMA 11.
Artritis Reumatoide.
Polimialgia reumàtic
 -TEMA 12.
Lupus Eritematós sistèmic.
Síndrome Sjögren
 -TEMA 13.
Esclerodermia.
  -TEMA 14.
 Miositis I dermatomiositis

 -TEMA 15.
 Vasculitis


SEMINARIS PRÀCTICS


- 1. La història clínica: localització de la patologia, concepte mecànic / inflamatori, definició de patrons, metodologia sobre les preguntes bàsiques ...
- 2. La història clínica: Live Demo.
- 3. Interpretació bàsica de la radiologia articular I
- 4. Interpretació bàsica de la radiologia articular II.

METODOLOGIA


-Classes Magistrals (15 temes).


Després de cada classe magistral, es realitzarà una prova avaluativa en forma de pregunta de test, pregunta curta, valoració d'imatge .. Aquesta prova es discutirà i corregirà amb la resta de la classe. L'objectiu de la mateixa és aclarir dubtes o descobrir conceptes mal interpretats per poder corregir-los.


-Seminaris en
 grups reduïts (4 temes).


A cada seminari es treballarà en petits grups:

1- La història clínica
2- La història clínica: Live Demo.
3- Valoració de radiografies. Conceptes bàsics
4- Identificació i valoració bàsica d'altres proves complementàries.


AVALUACIÓ

AVALUACIÓ

1-Examen tipus test. 65%
Són matèria d'examen, tots els temes explicats, tant en les classes teòriques com en els seminaris pràctics.

-Examen
Constarà de 20 preguntes de resposta múltiple, amb una sola opció certa. La resposta correcta sumarà 1 punt positiu i la incorrecta restarà 0,25. S'aprovarà amb una nota igual o superior a 5.

2-Participació a les classes. Participació en les diferents proves avaluatives de la classe. 15%

3-Presentació i participació en totes les proves dels seminaris descrits. 20%

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

Criteris d'avaluació de resultats.

Objectiu 1:

L’estudiant ha de demostrar Conèixer l’anatomofisiologia de les estructures osteoarticulars .

Objectiu 2:

L’estudiant ha de identificar la natura i característiques dels processos reumàtiques.

Objectiu 3:

L’estudiant ha de comprendre la patogènia, clínica, diagnòstic, pronòstic i impacte epidemiològic dels processos reumàtiques .

Objectiu 4:

L’estudiant ha d’utilitzar les noves eines para la valoració de les entitats reumatològiques.

Objectiu 5:

L’estudiant ha de comprendre l’impacte de les entitats reumatològiques en la societat .

Objectiu 6:

L’estudiant ha de dissenyar sistemes per aconseguir un entorn multidisciplinari, i treballar com a membre d’un equip sanitari.


Per avaluar l'assignatura es consideraran els resultats obtinguts en:

1-Àrea de coneixements teòrics.

Examen tipus test (65% de la nota final)
2-Participació a les classes i resultats de les proves diàries.

(15% de la nota final)
3-Assistència i participació en els seminaris.

(20% de la nota).


BIBLIOGRAFIA BÀSICA- Monografías SER. Semiología de las enfermedades reumáticas.  Editorial Panamericana SA.


- Manual SER de las Enfermedades reumáticas. Editorial Panamericana SA. .BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

-
PREPARAT PER:   
Ana Maria Laiz Alonso
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ10/10/2016