CATALÀ     
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Administració de personal

CRÈDITS ECTS3,00
CODI DE L'ASSIGNATURAA75105
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCastellà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
WURH
Màster Universitari en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans
Obligatòria
Primer
2n

COMPETÈNCIES QUE L'ESTUDIANT ADQUIREIX EN EL MÒDUL

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

CG4 - Que els estudiants posseeixin un pensament analític i crític que els permeti gestionar la informació i responsabilitzar del seu propi aprenentatge.

CT1- Que els estudiants siguin capaços de coordinar, separar i ordenar per prioritat diferents tasques per complir amb els plans de treball i els objectius marcats.

CT5- Que els estudiants siguin capaços d'integrar els valors ètics en la pròpia conducta professional i en la gestió de les polítiques de recursos humans.

CE1 - Que els estudiants sàpiguen com han de gestionar els recursos humans de l'organització en funció del context intern i extern.

CE2 - Que els estudiants tinguin la capacitat de generar i implementar noves tècniques, idees i conceptes per a la millora de les persones i la gestió dels Recursos Humans.

CE4 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els instruments i metodologies digitals a la investigació i gestió de recursos humans

CE5 - Que els estudiants coneguin i desenvolupin les polítiques pròpies de la gestió de recursos humans.

 

RESULTATS D'APRENENTATGE

Els estudiants saben interpretar una nòmina i calcular les assegurances socials.

Els estudiants coneixen la legislació relacionada amb l'Estatut del treballador, els convenis col·lectives, els diferents tipus de contracte.

REQUISITS PREVIS

No hi ha requisits previs.

CONTINGUTS D'APRENENTATGE ABORDATS EN EL MÒDUL

1.    Antecedents i evolució històrica de la protecció social. Desenvolupament a Espanya.

2.    Organització i estructura del Sistema de Seguretat Social

2.1 Entitats Gestores

2.2 Entitats col·laboradores

2.3 Règim General i Especiales. Sistemes Especiales

3.     Actes d'enquadrament

4.    Financiació: cotització i recaudació

5.     Acció protectora

5.1 Contingències i  nivells de protecció

5.2 Asistència sanitària

5.3 Incapacitat temporal

5.4 Risc durant l'embaràs i lactància natural

5.5 Maternitat i paternitat

5.6 Incapacitat permanent

5.7 Jubilació

5.8 Mort i supervivència

5.9  atur

5.10 Prestacions no contributives

6.     Referència als Regímenes Especiales

7.     Perspectives de futur: els marcs de reforma.

METODOLOGIA D'ENSENYAMENT APRENENTATGE

Es combinaran classes teòriques/expositives, aprenentatge basat en problemes, simulacions i pràctiques a l'aula.

SISTEMA D'AVALUACIÓ DE L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES I ESTRATÈGIES DE RECUPERACIÓ

L'avaluació de competències es realitzarà en base a aquests tres elements:
Prova objectiva (40%)
Treballs i projectes (50%)
Participació activa a l'aula (10%).
• Per mitjà dels sistemes preparats a tal efecte i en el període establert per la facultat, l'estudiant haurà d'avaluar el mòdul. Aquesta avaluació forma part del procés d'ensenyament-aprenentatge i és molt important per al desenvolupament de la matèria, ja que ajudarà el professorat que l'imparteix a millorar la qualitat del pla docent.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Benavides Vico, A.  (2013) Prestaciones de la Seguridad Social (1ª ed.). Valladolid. Lex Nova  

Benavides Vico, A. (2009) Análisis práctico de la cotización a la Seguridad Social. Valladolid. Lex Nova

Benavides Vico, A. (2009) Guía práctica de nóminas y seguros sociales. Cómo resolver las dudas e incidencias más habituales. Valladolid. Lex Nova.

Blasco Lahoz, J. F.; López Gandía, J. (2012). Curso de Seguridad Social (4a. ed.). Valencia:Tirant lo Blanch

González Ortega, S. (dir.)  y otros  (2010). La protección social de los extranjeros en España. Valencia: Tirant lo Blanch

Vida Soria, J. y otros (2012). Manual de Seguridad Social (8a. ed.). Madrid: Tecnos.

Vida Soria, J. (2006). “La garantía pública de un régimen de Seguridad Social”. Madrid: La Ley.

Villa Gil, L. E. de la (2003). “El modelo constitucional de protección social”. Navarra. Aranzadi.

PREPARAT PER:   
Antonio Benavides Vico
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ04/10/2016